Knurów: Znamy terminy Zebrań Sprawozdawczo-Wyborczych dla Członków LWSM w Knurowie.

0
972

  Znamy terminy Zebrań Sprawozdawczo-Wyborczych dla Członków LWSM w Knurowie.

   Dotarły do nas sprawdzone informacje o połączeniu na wniosek Grupy Inicjującej Zmiany w LWSM Knurów, Walnych Zebrań Lokatorów .

   Kwietniowe Walne Zebrania będą miały charakter Sprawozdawczo-Wyborczy. Podyktowane jest to warunkami ekonomicznymi. Nieuzasadnione było dwukrotne mobilizowanie mieszkańców i organizacja 2 x po 5 Walnych Zebrań. W jednej części traktowanej jako Walne Wyborcze, w drugiej w krótkim odstępie czasu Walne Sprawozdawcze. 

    W harmonogramie Zebrań znajdzie się więc miejsce na złożenie sprawozdań z: działalności Spółdzielni, działalności finansowej Spółdzielni oraz przedstawienie wniosków polustracyjnych. Członkowie głosować będą nad udzieleniem absolutorium poszczególnym członkom zarządu i sprawami sprzedażowymi.

     Na tym samym zebraniu nastąpi również głosowanie w sprawie wyborów 7 osób do Nowej Rady Nadzorczej na 3 letnią kadencję / 2023-2026 /.

   Istotne jest to, że od wyboru Członków Rady Nadzorczej, zależeć będą decyzje o zmniejszeniu wysokości pobieranych co miesięcznie czynszów, które wynikły z wprowadzonych zmian statutowych. Decyzje o pomniejszeniu opłat czynszowych zostały zapisane we wnioskach złożonych na poprzednich Walnych Zebraniach. Jednak po odwołaniu „starej rady” nie można ich było prawnie, wdrożyć w życie.

  Ponownie członkowie Grupy Inicjującej Zmiany w knurowskiej LWSM, proszą o śledzenie zamieszczanych w mediach informacji. Jak mówi Henryk Hankus:Zapraszamy do osobistego udziału w Walnych Zebraniach. Jeżeli nie pasuje nam termin i wiemy, że nie możemy być obecni, pilnujmy komu będziemy przekazywać pełnomocnictwa lub nie udzielajmy go wcale, jeżeli mamy wątpliwości, że nasz głos może zostać wykorzystany niezgodnie z naszym przekonaniem”.

 

Terminy Walnych Zebrań Sprawozdawczo-Wyborczych:

 

21.04 /piątek/ – osiedle Szczygłowice, ROD Pod Różą na terenie ogrodów działkowych przy wieżowcach , godz. 17:00

Na godzinę 17:00 w Restauracji PROTOS przy ul. Szpitalnej zaplanowane został Zebrania dla:

24.04 /poniedziałek / – osiedle WP I

25.04 /wtorek/ – osiedle WP II

26.04 /środa/ – osiedle 1000 lecia

w Hajerówce przy ul. Kopalnianej godz.17:00

27.04 /czwartek/ – osiedle ul. Spółdzielcza/Pocztowa

 

Komitet Inicjujący Zmiany w LWSM w osobach: Stanisław Kalisz, Krystyna Romańczuk, Henryk Hankus, Arkadiusz Łyko, Jacek Wrażeń
 

 

więcej szczegółów:

LWSM Knurów: Zatwierdzone zmiany statutowe. Znamy terminy Walnych Zebrań Wyborczych. | IKNW – iKnurów.pl (iknurow.pl)

Knurów: Podsumowanie Nadzwyczajnych Walnych Zebrań w LWSM | IKNW – iKnurów.pl (iknurow.pl)

 

Zarząd Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie uprzejmie informuje, że w dniach 21, 24, 25, 26, 27 kwietnia 2023 r. odbędzie się pięcioczęściowe Walne Zgromadzenie Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie.

Pierwsza część – odbędzie się w dniu 21.04.2023 r. o godzinie 17.00 w sali Ogrodu Działkowca „Pod Różą” w Knurowie 3, dla osiedla Szczygłowice.

Druga część – odbędzie się w dniu 24.04.2023 r. o godzinie 17.00 w Restauracji „PROTOS” przy ul. Szpitalnej 29 w Knurowie, dla osiedla Wojska Polskiego I oraz członków posiadających lokale użytkowe.

Trzecia część – odbędzie się w dniu 25.04.2023 r. o godzinie 17.00 w Restauracji „PROTOS” przy ul. Szpitalnej 29 w Knurowie, dla osiedla Wojska Polskiego II.

Czwarta część – odbędzie się w dniu 26.04.2023 r. o godzinie 17.00 w Restauracji „PROTOS” przy ul. Szpitalnej 29 w Knurowie, dla osiedla 1000 lecia PP oraz członków posiadających lokale użytkowe.

Piąta część – odbędzie się w dniu 27.04.2023 r. o godzinie 17.00 w Sali Hajerówka przy ul. Kopalnianej 2 w Knurowie, dla osiedla przy ul. Pocztowej i ul. Spółdzielczej.

Porządek obrad wszystkich pięciu części Walnego Zgromadzenia jest identyczny. Ze względów techniczno – organizacyjnych prosimy o przybycie na Walne Zgromadzenie Spółdzielni przynajmniej na 30 minut wcześniej przed planowanym rozpoczęciem obrad.

Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad będą do wglądu począwszy od dnia 7 kwietnia 2023 r. na stronie internetowej Spółdzielni www.lwsm.pl oraz w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. J. Sobieskiego 6 w Knurowie w pokoju nr 23.

Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i jest dołączane do protokołu Walnego Zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu z chwilą stwierdzenia prawomocności Walnego Zgromadzenia. Ze względów organizacyjnych wskazane jest, aby pełnomocnictwo zostało złożone w siedzibie Spółdzielni na trzy dni przed rozpoczęciem danej części Walnego Zgromadzenia. Przed wejściem na salę obrad należy okazać dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość, a następnie podpisać listę obecności. Szczegółowy tryb obrad Walnego Zgromadzenia określa Statut Spółdzielni – tekst jednolity z dnia 8 grudnia 2001 r. z późniejszymi zmianami (dostępny na stronie internetowej Spółdzielni www.lwsm.pl lub w siedzibie Spółdzielni).

Z uwagi na fakt, że w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni przewidywany jest wybór członków Rady Nadzorczej Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie na 3 – letnią kadencję 2023 – 2026 uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 29 Statutu Spółdzielni, kandydatów na członków Rady Nadzorczej zgłaszają członkowie Spółdzielni na piśmie na co najmniej 15 dni przed terminem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia. Szczegółowych informacji udziela Dział ds. Członkowskich i Organizacyjnych pok. nr 22-24 telefon 32 235-14-25 wewn. 33, 34, 52.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybory Prezydium.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Komisji Mandatowo – Wyborczej, Komisji Uchwał.

5. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Wyborczej, stwierdzające prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał oraz odczytanie listy pełnomocnictw.

6. Sprawozdania Zarządu z działalności Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie.

7. Sprawozdania z działalności finansowej Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie za rok 2022.

8. Przedstawienie wniosków polustracyjnych.

9. Dyskusja nad sprawozdaniami.

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

nr 1 – zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie za 2022 rok,

nr 2 – zatwierdzenia sprawozdania finansowego Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie za 2022 rok i podziału nadwyżki bilansowej z działalności Spółdzielni,

nr 3 – oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań finansowych jaką Lokatorsko – Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie może zaciągnąć w 2023/2024 roku,

nr 4, 5, 6, 7 – udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie za rok 2022,

nr 8 – zbycia lokalu mieszkalnego położonego w Knurowie przy ul. Dywizjonu 303 nr 7/4,

nr 9 – w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie na 3 – letnią kadencję 2023 – 2026.

11. Przedłożenie pod głosowanie projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie zgodnie z art 83 ust. 13 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

12. Sprawozdanie Komisji Uchwał.

13. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.

14. Zakończenie obrad.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych uczestników Walnego Zgromadzenia Lokatorsko -Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie, zwołanego na dni 21, 24, 25, 26, 27 kwietnia 2023r, jest Lokatorsko -Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie z siedzibą pod adresem: 44-194 Knurów, ul. Jana III Sobieskiego nr 6, posiadająca numer KRS 0000113273, nr NIP 631-010-23-24.

2. W sprawie przetwarzania danych osobowych kontaktować można się z inspektorem ochrony danych osobowych wyznaczonym przez spółdzielnię na adres e-mail: iodo@lwsm.pl

3. Dane osobowe uczestników Walnego Zgromadzenia: – imiona, nazwiska, adresy zamieszkania i numery PESEL, a w przypadku pełnomocników- również seria i numer dowodu osobistego, będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w związku z art. 83 ust. 2 i ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000r. Dane przetwarzane są w celu prawidłowego przeprowadzenia obrad i głosowania nad uchwałami Walnego Zgromadzenia; – wizerunek oraz głos uczestników Walnego Zgromadzenia, które utrwalone mogą zostać na nagraniu filmowym z przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia, będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), gdyż jest to niezbędne do celów realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, polegających na zapewnieniu przejrzystości oraz zgodności z przepisami przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia. Dane osobowe przetwarzane będą w celu ustalenia oraz weryfikacji prawidłowego i zgodnego z przepisami przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia.

4. Odbiorcami danych osobowych uczestników Walnego Zgromadzenia będą podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, w szczególności członkowie Lokatorsko- Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie. Odbiorcami danych mogą być także podmioty zajmujące się obsługą prawną administratora oraz podmioty, które na rzecz administratora filmować będą przebieg Walnego Zgromadzenia;

5. Dane osobowe uczestników Walnego Zgromadzenia nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych;

6. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie będzie możliwe uczestnictwo w obradach Walnego Zgromadzenia;

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż wynikający z przepisów ustawy z dnia 16.09.1982r Prawo Spółdzielcze.

8. Uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

9. Dane osobowe uczestników Walnego Zgromadzenia nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.