Wójt Gminy ogłasza konsultacje …

0
605

Wójt Gminy ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie: ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Gierałtowice

 

Wójt Gminy Gierałtowice

ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie:
 

ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Gierałtowice.

 

Uprawnionymi do udziału w  konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) prowadzące działalność statutową  na terenie gminy Gierałtowice.

 

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:      od 27 stycznia 2016 r. do 10 lutego 2016 r.

 

Forma zgłaszania opinii:   pisemna – na załączonym formularzu zgłaszania opinii.

 

Komórka organizacyjna Urzędu Gminy Gierałtowice odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Referat Edukacji  i Zdrowia.

 

 

Załączniki:

 

  1. Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Gierałtowice.

 

  1. Formularz zgłaszania opinii.

 

 

 

 

 

 

 

Gierałtowice, dnia 27.01.2016 r.