Starostwo Gliwice: Budżet powiatu w czasie pandemii

0
213

Budżet powiatu w czasie pandemii

Podsumowane zostało wykonanie budżetu Powiatu Gliwickiego za rok 2020. Był to rok nietypowy, pełen trudności, obaw i niepewności, gdyż samorząd powiatowy działał w okresie pandemii COVID-19. Mimo tego powiat wykonał wiele inwestycji i remontów, na które w większości pozyskał dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.

– W pierwszym kwartale ubiegłego roku nastąpił drastyczny spadek dochodów powiatu, lecz w pozostałej części roku sytuacja nie była już taka zła – mówi starosta gliwicki Waldemar Dombek. – Dochody powiatu zostały zasilone głównie środkami z budżetu państwa, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, środkami unijnymi, pomocą finansową z gmin powiatu, samorządu województwa oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, dedykowanymi na inwestycje powiatowe oraz inne wydatki związane z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19. Mogliśmy więc realizować zaplanowane wcześniej zadania inwestycyjne, jak i na bieżąco walczyć z epidemią oraz leczyć i chronić mieszkańców powiatu przed rozprzestrzenianiem się wirusa.

Dochody powiatu zostały w ub.r. wykonane w kwocie 121 949 674 zł, czyli 112,18 proc. wielkości planowanej, wydatki natomiast w kwocie 101 645 144 zł, to jest 90,31 proc. planowanej. Rok zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 20 304 530 zł, zawierającą w sobie środki zewnętrzne na inwestycje, które powiat będzie realizować w roku bieżącym i następnym. W porównaniu do roku poprzedniego wzrost dochodów wynosił prawie 27 proc., a dynamika wydatków ponad 6 proc.

– W 2020 roku Powiat Gliwicki pozyskał środki zewnętrzne w kwocie ponad 31 mln zł, co stanowi aż jedną czwartą dochodów wykonanych w tym roku – podkreśla Maria Owczarzak-Siejko, skarbnik Powiatu Gliwickiego.

Na co powiat przeznaczył swe pieniądze? 79 proc. wydatków przeznaczono na sfinansowanie zadań bieżących, takie jak prowadzenie szkół, domów pomocy społecznej, umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej, realizowanie zadań administracji publicznej. 21 proc. stanowiły wydatki majątkowe, w ramach których realizowano głównie przedsięwzięcia drogowe, inwestycje w szpitalach i szkołach.

Na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-2019 poniesiono wydatki w kwocie ok. 6 mln zł.

Poniżej przedstawiamy wybrane inwestycje i remonty, które wykonane zostały przez Powiat Gliwicki w 2020 r.

Ø  Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916 S w Smolnicy – etap V. Wartość zadania to 2,6 mln zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wynosiło 1,3 mln zł i z Gminy Sośnicowice – 610 tys. zł.

Ø  Przebudowa drogi powiatowej Nr 2944S Taciszów-Rzeczyce. Przedsięwzięcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Ogólna wartość to 4,5 mln zł, na co złożyło się: dofinansowanie z UE – 3,3 mln zł, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 427 tys. zł, z Gminy Rudziniec – 500 tys. zł i z Danish Farming Consultants Sp. z o. o. – 50 tys. zł.

Ø  Remont drogi powiatowej Nr 2941S w Pławniowicach – od drogi gminnej ul. Nad Zalewem do mostu na śluzie – wartość 442 tys. zł.

Ø  Remont drogi powiatowej Nr 2918S na odcinku Proboszczowice-Kotulin – wartość 480 tys. zł.

Ø  Montaż windy zewnętrznej w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie. Inwestycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ogólna wartość – 380 tys. zł, w tym z PFRON-u 65 tys. zł.

Ø  Jedna z pracowni zmodernizowanych i doposażonych w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej dzięki inwestycji realizowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Ogólna wartość – 772 tys. zł, w tym 542 tys. zł z UE, a 131 tys. zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Ø  Modernizacja Pracowni Endoskopii w Budynku Diagnostyki w Szpitalu w Knurowie. Wartość zadania wyniosła 900 tys. zł, z czego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 803 tys. zł. Ponadto zakupiono nowoczesny endoskop, na co dofinansowania udzieliły gminy: Knurów – 250 tys. zł, Czerwionka-Leszczyny i Gierałtowice – po 40 tys. zł, Pilchowice – 30 tys. zł i Sośnicowice – 10 tys. zł.

Ø  Modernizacja bloku operacyjnego wraz z traktem porodowym w Szpitalu w Pyskowicach. Inwestycja o wartości ponad 1 mln zł dofinansowana została kwotą 1 012 tys. zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

Jak podkreśla starosta gliwicki Waldemar Dombek, inwestycje te mają w czasie pandemii szczególne znaczenie – nie tylko wzbogacają infrastrukturę powiatu, ale także przyczyniają się do pobudzenia uśpionej przez koronawirusa gospodarki.

 

info: starostwo powiatowe w Gliwicach