Przebudowa ul. Koziełka na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Jęczmiennej oraz ul. Jęczmiennej na odcinku od ul. Koziełka do ul. Wolności w Knurowie” – etap III, obejmujący przebudowę ul. Jęczmiennej na odcinku od skrzyżowania z ul. Koziełka do skrzyżowania z ul. Wolności – wybrano wykonawcę

0
671

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Przebudowa ul. Koziełka na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Jęczmiennej oraz ul. Jęczmiennej na odcinku od ul. Koziełka do ul. Wolności w Knurowie” – etap III, obejmujący przebudowę ul. Jęczmiennej na odcinku od skrzyżowania z ul. Koziełka do skrzyżowania z ul. Wolności.

GMINA KNURÓW, 44-190 Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, woj. śląskie, pow. gliwicki, tel. 32-235-10-17, fax 32 235-15-21 na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuje, że dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.

Na realizatora zamówienia wybrano:

FIL-BUD Sp. z o. o. z Gliwic

cena ofertowa – 839.312,05 zł

termin zakończenia – 18 tygodni

okres gwarancji – 60 m-cy

Uzasadnienie wyboru:

Oferta Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XIII ust. 2 SIWZ Nr 271.2.12.2017 z dnia 30.03.2017 r., oraz jest zgodna z wymaganiami ustawy – Prawo zamówień publicznych i SIWZ. Oferta otrzymała łącznie 100 punktów.

info:

http://www.knurow.bip.info.pl/dokument.php?iddok=25415&idmp=121&r=r