Knurów: Zmiany nazw ulic i propozycje do Budżetu Obywatelskiego tematem posiedzenia wspólnego Komisji Stałych Rady Miasta Knurowa

0
1056

23 sierpnia 2017 na wniosek Przewodniczącego Rady Miasta Knurów – Tomasza Rzepy, powołano spotkanie Komisji stałych Rady Miasta.
W celu przeprowadzenia konsultacji do 14 sierpnia radni mieli czas, aby wspólnie z mieszkańcami, swoimi wyborcami z rejonów, przeanalizować konieczność zmian nazw ulic.
Zgodnie z podjętą przez Rząd „ustawą deuzbekizacyjną” nazwy ulic, placów, szkół oraz pominiki itp. w jakiś sposób honorujące poprzedni ustrój, mają być zmienione.
Z takim zadaniem zmierzyła się również knurowska Rada Miasta, która pod lupę, musiała wziąć nazwy następujących ulic: Jedności Narodowej, gen. Jerzego Ziętka, 26 stycznia, Dywizji Kościuszkowskiej.
Z punktu widzenia mieszkańców zapewne jakiekolwiek kombinowanie, w nazwach ulic wprowadza niepotrzebny chaos, dodatkowe koszty związane z wymianą dokumentów, tablic informacyjnych itp. nie mówiąc już
o problemach kurierów, z dostarczaniem przesyłek. Tak więc i nasza Rada wzięła kilka tych aspektów pod uwagę.

Spośród postulatów mieszkańców padały propozycje zmian nazw ulic z Jedności Narodowej na Stefanii Grzegorzycy, Dywizji Kościuszkowskiej na Żołnierzy Wyklętych czy Dywizjonu 303. Po konsultacjach, tłumaczeniach
i wymianie argumentów z IPN, udało się docelowo zachować nazwę ul. Jedności Narodowej – jako wspólnoty międzynarodowej, ulica 26 Stycznia – zostanie utrzymana ponieważ w uzasadnieniu znalazło się odwołanie do daty wyzwolenia z okupacji hitlerowskiej.

Za utrzymaniem nazwy ul. gen. Jerzego Ziętka pisma w dosyć stanowczym tonie wystosowało do Radnych i Urzędu Miasta, Towarzystwo Miłośników Knurowa oraz przedstawiciele mieszkańców miasta, będąc zdecydowanie przeciwnym.
Historycy zarówno IPN, jak i innych niezależnych instytucji nie mają określonego, jednoznacznego stanowiska w sprawie osoby generała.

Radni doszli do końcowych wniosków:
– 26 stycznia – nie zmieniać
– Jedności Narodowej – nie zmieniać
– gen. Jerzego Ziętka – nie zmieniać
– Dywizji Kościuszkowskiej – zmiana na Dywizjonu 303

Podjęte decyzje przez Radnych przedstawione zostaną jako propozycje do odpowiednich Wydziałów Urzędu Miasta oraz zostaną przedstawione Prezydentowi Miasta Knurowa.

W drugiej części spotkania odbyły się rozmowy nad propozycjami złożonymi do Budżetu Obywatelskiego na kolejny rok.
Do 31 sierpnia br zostaną opublikowane informacje z uzasadnieniami. Z tego co udało nam się dowiedzieć, z przedstawionych 20 propozycji – swoje miejsce w propozycjach budżetowych, znajdzie aż 15 z nich.
5 zostało odrzuconych z powodów: formalno-prawnych, niedoszacowania propozycji oraz kolizji terenowej.

Wkrótce postaramy się przedstawić, pomysły i propozycje mieszkańców na naszych łamach.

Na 30 sierpnia została zaplanowana kolejna Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Knurów :

Knurów: 30 sierpnia Nadzwyczajna sesja Rady Miasta

 

Dywizjon 303 zastąpi Dywizję Kościuszkowską ( info: knurow.pl )
 

Jak informowaliśmy w połowie lipca br., w związku z podjęciem przez Sejm RP ustawy „o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej”, wszystkie samorządy na terenie kraju zobowiązane zostały do usunięcia nazw odwołujących się do zakazanych przez ustawę treści.
W Knurowie, kwestia ta dotyczyła czterech ulic, wytypowanych przez Instytut Pamięci Narodowej pismem z dnia 6.07.2017 r. do zmiany. Były to ulice 26-go Stycznia, Jedności Narodowej, I Dywizji Kościuszkowskiej oraz gen. Jerzego Ziętka.
Knurowscy radni, mając na uwadze konieczność zachowania terminu 1 września, jako ostatecznej daty dokonania niezbędnych zmian, spotkali się w minioną środę na posiedzeniu połączonych komisji, by wypracować wspólne stanowisko. Ustalono, że jedynie ulica I Dywizji Kościuszkowskiej nosić będzie nową nazwę Dywizjonu 303. Pozostałe zachowają swoje dotychczasowe brzmienie.

W przypadku ulicy gen. Jerzego Ziętka,  stanowisko radnych wpisuje się w głos większości samorządowców regionu śląskiego, optujących za pozostawieniem byłego wojewody, którego imieniem nazwano wiele ulic, rond, parków a także gmachów użyteczności publicznej w naszym województwie.

Odnośnie pozostałych ulic, podjęto salomonową decyzję o zmianie samego uzasadnienia do uchwał Rady Miasta Knurów, na podstawie których przyjęto w latach 90-tych nowe nazwy. I tak ulica Jedności Narodowej odwoływać się będzie do idei porozumienia narodowego, poczucia wspólnoty, solidarności i zgodności jako gwarancji integralności i spójności miejscowej społeczności, odcinając się zarazem od skojarzeń z Rządem Jedności Narodowej z okresu ,,Polski Lubelskiej”.
W przypadku ulicy 26-go Stycznia, nowa interpretacja daty wkroczenia wojsk radzieckich do Knurowa ma  odwoływać się do faktu zakończenia ponad pięcioletniej okupacji hitlerowskiej, a nie ,,wyzwolenia” przez Armię Czerwoną.

Ostateczne rozstrzygnięcia zapadną na sesji nadzwyczajnej Rady Miasta Knurów, planowanej do zwołania 30 sierpnia br.