Starostwo Rybnik: Nabór wniosków do projektu pn.: „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Rybnickiego”

0
2324

Powiat Rybnicki ogłasza nabór wniosków do projektu grantowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami RIT Subregionu Zachodniego (typ 2. projektu „Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest”).

 

Na co można uzyskać dotację?

  • demontaż z obiektu wyrobów budowlanych zawierających azbest, ich transport, unieszkodliwianie (składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub wydzielonej części składowisk odpadów innych niż niebezpieczne) z jednoczesnym przywróceniem stanu obiektu sprzed demontażu z wykorzystaniem fabrycznie nowych materiałów budowlanych niezawierających azbestu,
  • demontaż z obiektu wyrobów budowlanych zawierających azbest, ich transport, unieszkodliwianie (składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub wydzielonej części składowisk odpadów innych niż niebezpieczne),
  • transport znajdujących się na nieruchomości wyrobów budowlanych zawierających azbest i ich unieszkodliwianie (składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub wydzielonej części składowisk odpadów innych niż niebezpieczne).

 

Maksymalna wysokość dotacji:

Wysokość grantu będzie wynosić 100 % kosztów kwalifikowalnych realizacji zadania z zastrzeżeniem, że wartość całkowita dotacji na:

  • demontaż, transport, unieszkodliwianie wyrobów budowlanych zawierających azbest, z wierzchniego pokrycia dachowego oraz/lub z elewacji wraz z niezbędnymi elementami montażowymi i uzupełniającymi w celu przywrócenia stanu obiektu sprzed demontażu z wykorzystaniem fabrycznie nowych materiałów budowlanych niezawierających azbestu, dla budynków mieszkalnych nie może przekroczyć 25 000,00 zł netto, a dla pozostałych obiektów nie może przekroczyć 15 000,00 zł netto;
  • demontaż, transport, unieszkodliwianie wyrobów budowlanych zawierających azbest,
    z wierzchniego pokrycia dachowego oraz/lub z elewacji bez przywrócenia stanu obiektu sprzed demontażu, dla wszystkich obiektów nie może przekroczyć 10 000,00 zł netto,
  • transport i unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest z nieruchomości nie może przekroczyć 5 000,00 zł netto.

 

Formularz wniosku udziału w Projekcie jest dostępny w Starostwie Powiatowym w Rybniku przy ul. 3 Maja 31, w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pok 221, oraz poniżej do pobrania w wersji elektronicznej. Wnioski należy składać osobiście w formie papierowej w Starostwie Powiatowym w Rybniku w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przy ul. 3 Maja 31, 44-200 Rybnik, w dniach 25 marca 2019r. – 25 kwietnia 2019r. w godzinach urzędowania od poniedziałku do środy w godzinach od 7.30 do 15.30, w czwartki od 7.30 do 18.00 oraz w piątki od 8.00 do 13.00.

Dodatkowe informacje na temat udziału w projekcie można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Rybniku, w  Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok 221,
tel. 32-416 13 56, 32-416 13 25, 32-416 13 53.

Odnośnik do uchwały – kliknij tutaj