Na stole urzędników knurowskiego magistratu  znalazło się :      Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Przygotowanie i obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Knurów w okresie od 01.07.2019 r. do 31.12.2020 r.”

  Do 26 kwietnia br godz. 10:00  firmy zainteresowane mogą składać oferty na jego obsługę.

Jakie warunki powinien spełnić  w szczególności:

1) przygotowanie PSZOK z uwzględnieniem m. in. następujących warunków:

a) PSZOK powinien być zlokalizowany w granicach administracyjnych gminy Knurów, a miejsce jego lokalizacji w okresie obowiązywania umowy nie ulegnie zmianie;
b) PSZOK zostanie przygotowany i udostępniony mieszkańcom Knurowa od dnia 01.07.2019 r.;
c) lokalizacja obiektu powinna umożliwiać łatwy dostęp wszystkim mieszkańcom gminy Knurów oraz swobodny dojazd dla samochodów dostarczających i odbierających odpady, z możliwością zaparkowania pojazdu przy lub na terenie PSZOK-a;
d) PSZOK powinien uwzględniać pomieszczenia socjalno-magazynowe, utwardzony plac składowy, ogrodzenie, oświetlenie, oraz powinien zostać zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych;
e) PSZOK powinien być wyposażony w dostateczną ilość pojemników/kontenerów dostosowanych do selektywnego gromadzenia poszczególnych rodzajów przyjmowanych odpadów, o których mowa w § 2 pkt. 2 ppkt 2.1 wzoru umowy, oraz wagę najazdową o tonażu umożliwiającym ważenie pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z PSZOK-a, a także wagę umożliwiającą ważenie mniejszych ilości dostarczonych opadów z dokładnością do 1 kilograma. Wagi muszą posiadać świadectwo legalizacji;
f) PSZOK powinien być wyposażony w telefon ze stałym numerem w okresie obowiązywania umowy;
g) miejsce przyjmowania odpadów powinno być oznakowane w sposób widoczny oraz posiadać tablicę informacyjną, na której znajduje się Regulamin PSZOK, dane Wykonawcy, wykaz przyjmowanych odpadów;

2) wykonywanie m. in. następujących usług w zakresie obsługi PSZOK przez cały okres trwania umowy:

a) przyjmowanie bezpłatnie z nieruchomości zamieszkałych na terenie Knurowa, dla których została złożona w Urzędzie Miasta Knurów deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, następujących rodzajów odpadów:
a.1) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, opon z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, kompletnego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów zielonych, baterii i akumulatorów, przeterminowanych leków oraz chemikaliów takich jak zużyte oleje, smary i emulsje, rozpuszczalniki, chemia gospodarcza, aerozole, środki ochrony roślin, farby, lakiery, kwasy, zasady itp. i opakowań po nich, a także odpadów z papieru, szkła, metalu, tworzyw sztucznych, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, zmieszanych odpadów opakowaniowych;
a.2) z remontów i rozbiórek stanowiących odpady komunalne w ilości nie większej niż 2 tony na rok z jednej nieruchomości zamieszkałej;

b) przekazywanie zebranych odpadów po zapełnieniu pojemników/kontenerów firmie transportującej wskazanej przez Zamawiającego, z częstotliwością zapewniającą utrzymanie czystości i porządku na terenie PSZOK-a.

W przypadku odpadów zielonych należy uwzględnić, że czas magazynowania jest ograniczony ze względu na zachodzące procesy biodegradacji;
c) udostępnianie PSZOK mieszkańcom gminy Knurów przez cały rok (z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) w dniach:
c.1) środy i piątki w godzinach od 13:00 do 17:00;
c.2) soboty w godzinach od 9:00 do 13:00;
c.3) oraz w dniach zadeklarowanych przez Wykonawcę w ofercie;

d) zapewnienie profesjonalnej obsługi PSZOK przez odpowiednio przeszkolonych pracowników odpowiedzialnych za odbiór, ważenie, umieszczanie odpadów w odpowiednich kontenerach i pojemnikach, prowadzenie ewidencji odpadów, przekazywanie odpadów firmie transportującej wskazanej przez Zamawiającego;
e) zbieranie przyjętych odpadów w kontenerach lub pojemnikach z podziałem na poszczególne ich rodzaje.
f) zapewnienie utrzymania w odpowiednim stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym pojemników/kontenerów oraz terenu całego PSZOK-a;
g) każdorazowe potwierdzenie przyjęcia odpadów do PSZOK na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do wzoru umowy. Zamawiającemu przysługuje w każdym czasie prawo do zmiany wzoru załącznika.

Wykonawca odpowiada za prawidłowe i kompletne uzupełnienie pól formularza oraz udostępnia druk formularza dostarczającym odpady;
h) przekazywanie Zamawiającemu sprawozdania, o którym mowa w art. 9na ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.).;
i) przedkładanie Zamawiającemu na każde wezwanie dokumentów, o których mowa wyżej w lit. g).

więcej przeczytać można:
PSZOK_SIWZ

 

Dotychczasowym operatorem, była knurowska firma KOMART Sp. z o.o.

„Przygotowanie i obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Knurów”