Czerwionka-Leszczyny

Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

(t.j.Dz.U z 2015r. poz. 1515)

zwołuję sesję zwyczajną

Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach na dzień

27 listopada 2015r. (piątek)godz.12.00

w sali konferencyjnej Centrum Kulturalno-Edukacyjnego

w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja.

 

Tematyka sesji przewiduje:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

 2. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 23 października 2015r.

 3. Sprawozdanie Burmistrza GiM z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności.

 4. InformacjazdziałalnościKomisjiRadyMiejskiej.

 5. Informacja o bieżącej korespondencji.

 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmiany Uchwały Budżetowej GiM Czerwionka-Leszczyny na rok 2015,

 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej GiM Czerwionka-Leszczyny,

 3. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2016 roku,

 4. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości obowiązujących od 1 stycznia 2016 roku,

 5. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny obowiązujących od 1 stycznia 2016 roku,

 6. zmiana uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomość obowiązujących od dnia 1 stycznia 2016 roku,

 7. szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnianie,

 8. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego „Dębieńsko 1”,

 9. powołania doraźnej komisji do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników,

 10. ustalenia składu doraźnej komisji do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników.

 1. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.

 2. Zgłaszanie zapytań i wniosków.

 3. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.

 4. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Bernard Strzod