Czerwionka-Leszczyny

Program „Rodzina 500 plus”

Informacje o programie

Program „Rodzina 500 plus” to nieopodatkowane świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez konieczności spełnienia dodatkowych warunków. Rodziny mniej zamożne otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko. Pierwsze dziecko to… to najstarsze lub jedyne dziecko w wieku do ukończenia 18 r. życia

Wsparcie na pierwsze dziecko rodzice otrzymają po spełnieniu kryterium dochodowego wynoszącego 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1.200 zł netto na osobę w rodzinie, w której wychowywane jest dziecko niepełnosprawne.

Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu trzech miesięcy, czyli od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r. włącznie, świadczenie będzie wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 roku. tj. od dnia wejścia w życie ustawy. W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego od 02.07.2016 r. prawo do tego świadczenia będzie ustalone od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania.

Ważne informacje

W Czerwionce – Leszczynach wyznaczono Ośrodek Pomocy Społecznej do realizacji zadań ze świadczenia wychowawczego

Wniosek i załączniki do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można będzie złożyć w wersji elektronicznej lub papierowej.

Wersje elektroniczne składane będą za pomocą platformy informacyjno-usługowej na stroniehttps://empatia.mpips.gov.pl/. W przypadku składania wniosku elektronicznie należy posiadać tzw. profil zaufany bądź bezpieczny podpis elektroniczny.
Wnioski również można składać za pomocą systemu teleinformatycznego:

  • udostępnianego przez ZUS,
  • banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny.

Wniosek można także złożyć osobiście lub nadać pocztą tradycyjną. Formularz wniosku jest do pobrania ze stron: Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce – Leszczynach http://www.opsczerwionka.webserwer.pl/ops/index.php/swiadczenie-wychowawcze-500/dokumenty-do-pobrania, oraz Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny www.czerwionka-leszczyny.pl

Wnioski w formie papierowej będą dostępne od 21 marca 2016 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwionce – Leszczynach, punktach terenowych ośrodka oraz Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny.

Od 1 do 9 kwietnia 2016 r. oprócz niedzieli – 3 kwietnia 2016 r. zostanie uruchomione 10 punktów do obsługi klientów. Wnioski należy składać w uruchomionych punktach najbliżej swojego miejsca zamieszkania.

Od 11 kwietnia 2016 r. pracownicy będą do dyspozycji Mieszkańców w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Wolności 2.

W siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 3 Maja 36 b zapewniamy obsługę dla osób niesłyszących

Sołectwa i Dzielnice

Miejsce

Terminy i godziny przyjmowania wniosków

1.04.

2016

Piątek

2.04.

2016

Sobota

4.04.

2016

Poniedziałek

5.04.

2016

Wtorek

6.04.

2016

Środa

7.04.

2016

Czwartek

8.04.

2016

Piątek

9.04.

2016

Sobota

Bełk

OSP Bełk

ul. Palowicka 7

9.00 – 17.00

Książenice

OSP Książenice

ul. Klimka 13

9.00 – 17.00

Przegędza

Sołtysówka

9.00 – 17.00

Palowice

Sołtysówka

9.00 – 17.00

Stanowice

Sołtysówka

9.00 – 17.00

Szczejkowice

Wiejski Dom Kultury

ul. Rybnicka 7

9.00 – 17.00

Czerwionka

i Czuchów

MOK Czerwionka

ul. Wolności 2

9.00 – 17.00

Leszczyny,

Leszczyny Osiedle

i Malenie

Dom Kultury

ul. Ligonia 2a

9.00 – 17.00

Leszczyny Stare

OSP Leszczyny

ul. Księdza Pojdy 166

9.00 – 17.00

Dębieńsko

OSP Dębieńsko Stare

 ul. Kołłątaja 4

9.00 – 17.00

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

matce, ojcu, opiekunowi prawnemu dziecka lub opiekunowi faktycznemu dziecka.
Świadczenie przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia, niezależnie od tego czy będzie kontynuowało naukę w szkole (przy czym dziecko powyżej 18 roku życia do 25 roku życia zamieszkujące i pozostające na utrzymaniu rodzica będzie wchodziło w skład rodziny przy ustalaniu prawa na pierwsze dziecko, które jest uzależnione od kryterium dochodowego).

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje jeżeli:

  • dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
  • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
  • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,
  • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

Na pierwsze dziecko w rodzinie, czy też jedyne zależnie od dochodu (w przypadku ustalania prawa na pierwszy okres, rokiem kalendarzowym z którego dochody stanowią podstawę ustalania prawa do świadczenia wychowawczego jest rok 2014 wraz z uwzględnieniem każdej zmiany sytuacji finansowej powstałej po 31.12.2014 r. – np. utrata lub uzyskanie zatrudnienia )

Dodatkowe informacje:

W celu szybszej weryfikacji danych osobowych oraz usprawnienia wypłaty świadczenia wychowawczego do wniosku należy dołączyć:

  • aktualny numer rachunku bankowego;

  • dokumenty potwierdzające tożsamość wszystkich członków rodziny (dowody osobiste, paszport, prawo jazdy, akty urodzenia dzieci itp.);

  • dokument potwierdzający stan cywilny wnioskodawcy (wyroki , postanowienia sądu i inne);

  • świadectwa pracy, umowy potwierdzające zatrudnienie, decyzje organów emerytalno – rentowych inne dokumenty.

W razie konieczności osoba wnioskująca będzie wzywana do uzupełnienia innych niezbędnych dokumentów.

Szczegółowych informacji udziela Dział Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce – Leszczynach z siedzibą przy ulicy 3 Maja 36 B w Czerwionce.

Tel. 032 4318 – 100, 032 4312 -039 wew. 22

500