Powiat Gliwicki: XXIX sesja Rady Powiatu Gliwickiego.

0
265

30 czerwca /środa/ o godz. 13.00 w Starostwie Powiatowym w Gliwicach odbędzie się XXIX sesja Rady Powiatu Gliwickiego.

Zachęcamy do oglądania przebiegu sesji online. Oto link, gdzie znaleźć można jej rejestrowany na żywo przebieg: https://www.bip.powiatgliwicki.finn.pl/bipkod/19740446

Bliższe informacje, w tym porządek sesji, znajdują się na stronie BIP:
https://www.bip.powiatgliwicki.finn.pl/bipkod/10614866

info: powiat gliwicki

  Na podstawie § 20 Statutu Powiatu Gliwickiego uprzejmie informuję, iż w dniu 30 czerwca 2021 r. o godz. 1300  odbędzie się XXIX sesja Rady Powiatu Gliwickiego w Starostwie Powiatowym w Gliwicach przy ul. Zygmunta Starego 17.

Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Sprawdzenie prawomocności obrad.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 27 maja 2021 r.
  5. Informacja Starosty dotycząca pracy Zarządu pomiędzy sesjami.
  6. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Gliwickim na lata 2016-2022.
  7. Uchwała Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Gliwickiego polegające na udzieleniu niewystarczającej odpowiedzi na pismo w sprawie sprzedaży działki, na której położona jest wspólna droga dojazdowa do bloku mieszkalnego i zespołu garaży (druk nr 233).
  8. Uchwała Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Gliwickiego na lata 2021-2024 (druk nr 234).
  9. Uchwała Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Gliwickiego na 2021 rok (druk nr 235).
  10. Rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu Gliwickiego oraz udzielenie wotum zaufania Zarządowi Powiatu Gliwickiego:

      10.1. Przedstawienie przez Zarząd raportu o stanie Powiatu Gliwickiego za 2020 rok.

      10.2. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej oraz pozostałych komisji stałych.

      10.3. Przedstawienie opinii klubów radnych.

      10.4. Przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii komisji.

      10.5. Przeprowadzenie debaty.

      10.6. Uchwała Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Gliwickiego wotum zaufania (druk nr 236).

11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz udzielenie Zarządowi absolutorium za 2020 rok:

     11.1. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gliwickiego za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Gliwickiego oraz sprawozdania finansowego Powiatu Gliwickiego za 2020 rok.

     11.2. Przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Gliwickiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z informacją  o stanie mienia komunalnego.

    11.3. Przedstawienie opinii komisji stałych.

    11.4. Uchwała Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Powiatu Gliwickiego za 2020 rok (druk nr 237).

    11.5. Przedstawienie Uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie opinii o wykonaniu budżetu Powiatu Gliwickiego za 2020 rok oraz wniosku do Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Gliwickiego.

    11.6. Przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gliwickiego.

    11.7. Uchwała Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Gliwickiego za 2020 rok (druk nr 238).

12. Sprawy różne i wolne wnioski.

13. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego

Andrzej Kurek