Gierałtowice

Podatki lokalne w Gminie Gierałtowice w 2016 roku

Zmiany w ustawach: o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym i o podatku leśnym od 01.01.2016r. :
Nie będą wydawane i doręczane podatnikom decyzje ustalające wymiar podatków lokalnych, jeżeli wysokość zobowiązania na dany rok podatkowy nie przekraczałaby określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru – na 2016 rok kwota ta wynosi 6,10 zł, co oznacza, że nie będą wydawane i doręczane decyzje ustalające podatek niższy niż 7 zł.
Jeżeli kwota zobowiązania podatkowego na dany rok nie przekroczy 100 zł, podatek będzie płatny jednorazowo w terminie płatności I raty.
Wprowadzono nowe zasady przeliczania niektórych użytków rolnych z hektarów fizycznych na przeliczeniowe, co będzie miało wpływ na ustalanie powierzchni gospodarstw rolnych tj:
– Br (grunty rolne zabudowane) 1 ha fiz. = 1 ha przel.
– W (rowy) 1 ha fiz. = 0,2 ha przel.
– Lzr (grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych) 1 ha fiz. = 0,2 ha przel.
– Wsr (grunty pod stawami niezarybionymi) 1 ha fiz. = 0,2 ha przel.
– grunty dla których nie można ustalić przelicznika 1 ha fiz. = 1 ha przel.
Zobowiązanie podatkowe osób fizycznych powstaje po doręczeniu im decyzji ustalających jego wysokość w podatkach: od nieruchomości, rolnym i leśnym.

Podatek od środków transportowych.
Podatnikom podatku od środków transportowych przypomina się o obowiązku złożenia do 15 lutego 2016 roku deklaracji na podatek od środków transportowych oraz wpłaceniu obliczonej w deklaracji
I raty podatku na indywidualnie ustalony dla każdego podatnika rachunek bankowy. II rata podatku od środków transportowych płatna jest, również bez wezwania, do 15 września 2016 roku.

UWAGA ZMIANA! – w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych zmieniono przedziały stawek podatkowych wg miejsc do siedzenia dla autobusów z „mniej niż 30 i równo lub więcej niż 30” na „mniej niż 22 i równo lub więcej niż 22, poza miejscem kierowcy”

 

STAWKI PODATKÓW LOKALNYCH OBOWIĄZUJĄCE W GMINIE GIERAŁTOWICE W 2016 ROKU

Budynki mieszkalne lub ich części    0,74 zł/m2
Piwnice w budynkach mieszkalnych    0,74 zł/m2
Garaże w budynkach mieszkalnych    0,74 zł/m2
Strychy lub poddasza użytkowe w budynkach mieszkalnych    0,74 zł/m2
Garaże wolnostojące (niestanowiące części bud. mieszkalnego, w tym w budynkach gospodarczych)    7,53 zł/m2
Garaże stanowiące samodzielne lokale lub garaże wielostanowiskowe    7,53 zł/m2
Budynki gospodarcze    7,53 zł/m2
Budynki pozostałe    7,53 zł/m2
Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bądź mieszkalne zajęte na działalność gospodarczą    22,16 zł/m2
Budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń    4,65 zł/m2
Budynki zajęte na prowadzenie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym    10,68 zł/m2
Budowle     2% wartości
Budowle związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę lub zbiorowym odprowadzaniem ścieków    0,5% wartości
Grunty pozostałe    0,44 zł/m2
Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej    0,89 zł/m2
Grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, położone na terenach gdzie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat    0,01 zł/ m2

logo_gminy