Miejski Zarząd Usług Komunalnych
ul. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice

zatrudni pracownika na stanowisko opiekun zwierząt w Palmiarni przy ul. Fredry 6 w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zakres zadań, które będą wykonywane na stanowisku: 

Do podstawowych obowiązków pracownika na ww. stanowisku będzie należało karmienie zwierząt oraz utrzymywanie w czystości klatek i terrariów.

Wymagania niezbędne: 

– Doświadczenie przy pielęgnacji zwierząt egzotycznych
– Dyspozycyjność

Wymagania dodatkowe: 

– prawo jazdy kat. B

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne: 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: 

Informacja nt. wymaganych dokumentów: 

Oferty winny zwierać:
1. CV z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2018.1000)”
2. List motywacyjny.

Dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się
o zatrudnienie jest Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach reprezentowany przez Dyrektora.

Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z  wybranymi kandydatami. Złożonych ofert nie odsyłamy.

Informacje dotyczące terminu, miejsca, formy składania dokumentów: 

Oferty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach przy ulicy Strzelców Bytomskich 25c (telefon 32/335-04-35) w terminie do dnia 18 czerwca 2018r.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł: 
1%

Dodatkowe informacje: 

  1. Jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
  2. Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Info: mzuk.bip.gliwice.eu/ogloszenia/nabory,678