NewsyOrnontowice

Ornontowice: Zmiany w dodatku węglowym.

Gmina Ornontowice

📢 Zmiana w dodatku węglowym

W dniu 20 września 2022 r. została znowelizowana ustawa o dodatku węglowym. Najważniejsze zmiany to:

✅ Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

✅ W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, przysługuje tylko jeden dodatek węglowy dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

✅ Dodatek węglowy wynosi 3000,00 zł i jest wypłacany w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

✅ W Gminie Ornontowice realizacją zadania dotyczącego wypłaty dodatków węglowych zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornontowicach, ul. Żabik 9 lokal 9 nr tel. 32 235 45 03, 796 076 480.

✅ Wypłaty dodatków węglowych nastąpią niezwłocznie po otrzymaniu pozytywnej informacji oraz po przekazaniu Gminie Ornontowice środków finansowych przez Śląski Urząd Wojewódzki.