Przewodniczący Rady Gminy Ornontowice zwołuje Sesję Rady Gminy w dniu 30 stycznia br. o godz. 16:00 w Sali Konferencyjnej Rady Gminy Ornontowice.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Uwagi do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Informacja i dyskusja na temat silnych wstrząsów i tąpnięć na terenie gminy Ornontowice.
5. Podsumowanie pracy Rady Gminy i Komisji Stałych w 2019 roku.
6. Podsumowanie realizacji zadań inwestycyjnych za 2019 rok z informacją o pozyskanych
środkach zewnętrznych w roku 2019.
7. Sprawozdanie przewodniczących Komisji Stałych z prac między sesjami.
8. Sprawozdanie przewodniczących Klubów Radnych z prac między sesjami.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ornontowicach
za 2019r. oraz zawartą w nim propozycję podziału zysku netto,
b) udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Mikołowskiego w 2020 roku,
c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu w 2020 roku,
d) ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych w Ornontowicach,
e) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
f) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
g) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Ornontowice
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
h) regulaminu korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
w Ornontowicach przy ul. Brzozowej.
10. Informacje Wójta gminy.
11. Informacje Przewodniczącego Rady.
12. Interpelacje radnych.
13. Wolne głosy i wnioski, zapytania radnych.
14. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Henryk Nieużyła

Info: ornontowice.pl