Dyrektor Zakładu Gospodarki Zasobami Gminy w Ornontowicach ogłasza nabór na stanowisko:

Referent/Podinspektor/Inspektor w Dziale Sportu i Rekreacji w Zakładzie Gospodarki Zasobami Gminy w Ornontowicach – pełny etat.

 1. Wymagania niezbędne
 • ukończone studia wyższe pierwszego lub drugiego stopnia ( wychowanie fizyczne i pedagogiczne, turystyka i rekreacja lub pokrewne, zarządzanie sportem )
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach związanych ze sportem lub turystyką,
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu ustaw:
  • o samorządzie gminnym,
  • o pracownikach samorządowych, o sporcie
 • umiejętność współpracy w zespole, zdyscyplinowanie, sumienność w wykonywaniu obowiązków,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • znajomość zagadnień sportu i kultury fizycznej w Ornontowicach,
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu: prawa o stowarzyszeniach, samorządu gminnego, finansów publicznych, działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, kodeksu cywilnego, bezpieczeństwa imprez masowych, ustawy o zamówieniach publicznych,
 • obsługa komputera w zakresie Ms Office (Word, Excel),
 • inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • rzetelność, sumienność, odpowiedzialność i skrupulatność,
 • zdolności analityczne.
 • posiadanie samochodu prywatnego do własnej dyspozycji.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • sporządzanie umów najmu, dzierżawy, sprzedaży i zakupu usług oraz innych dokumentów związanych z bieżącą eksploatacją i utrzymaniem obiektów, nadzór nad ich przestrzeganiem i realizacją,
 • prowadzenie spraw organizacyjnych oraz dotyczących stanu prawnego obiektów i działalności,
 • wynajem obiektów oraz ich nadzorowanie,
 • prowadzenie spraw dotyczących zaopatrzenia i wyposażenia,
 • opracowywanie dokumentacji i prowadzenie postępowań z zakresu zamówień publicznych i gospodarki nieruchomościami,
 • prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
 • udział w komisjach w prowadzonych postępowaniach przetargowych,
 • opracowywanie i przekazywanie działowi finansowo-księgowemu danych do projektowania planów finansowych,
 • projektowanie i przygotowywanie umów dotyczących korzystania z obiektów i urządzeń przez niego posiadanych oraz dopilnowywanie przestrzeganie realizacji tych umów,
 • projektowanie i przygotowywanie harmonogramów udostępniania i wykorzystania obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz ewidencjonowanie realizacji tych harmonogramów,
 • nadzór nad stanem technicznym i bezpieczeństwem obiektów, w tym:
 • zapewnienie czystości i porządku na terenie obiektów,
 • zapewnienie sprawności technicznej oraz nadzór nad stanem technicznym urządzeń oraz właściwej eksploatacji i konserwacji obiektów,-programowanie pracy urządzeń technicznych,
 • nadzór nad stanem oświetlenia na obiektach,
 • współpraca z odpowiednimi instytucjami nadzoru technicznego w zakresie dbałości o utrzymanie prawidłowego poziomu technicznego budynków, budowli i urządzeń,
 • współpraca z odpowiednimi komórkami administracji publicznej w zakresie obowiązującej dokumentacji i niezbędnych pozwoleń na eksploatację urządzeń i nieruchomości,
 • nadzór nad przeprowadzaniem okresowych przeglądów technicznych zarządzanych budynków i prawidłowym sporządzeniem protokołów oraz aktualizacja prowadzonych książek obiektów zgodnie z wymaganiami
 • prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem i ochroną mienia przed kradzieżą i zniszczeniem,
 • prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym obiektów,
 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z remontami obiektów i urządzeń będących na stanie i ich rozliczanie, w tym:
 • nadzór nad prawidłowym przygotowaniem planu remontów,
 • kontrola nad prawidłowym wykonaniem i rozliczeniem robót remontowych wykonanych w ramach zatwierdzonego planu finansowego oraz zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem prac,
 • podejmowanie działań mających na celu modernizację obiektów i urządzeń,
 • przygotowywanie umów na wykonanie robót remontowych i modernizacyjnych zleconych w ramach planu finansowego;
 • współdziałanie z komórkami organizacyjnymi w zakresie przygotowania i obsługi imprez,
 • nadzór nad obsługą techniczną wszystkich imprez sportowo-rekreacyjnych odbywających się na obiektach,
 • planowanie roczne w zakresie organizacji imprez sportowych, imprez rekreacyjnych i
  turystycznych dla mieszkańców Gminy, a zwłaszcza dla dzieci i młodzieży,
 • planowanie roczne w zakresie organizacji i prowadzeniu działań marketingowych promujących organizowane imprezy, obiekty i działa,
 • przeprowadzenie według zatwierdzonego terminarza zaplanowanych imprez sportowych, imprez rekreacyjnych i turystycznych,
 • przeprowadzanie według zatwierdzonego terminarza akcji promocyjnych, reklamowych i informacyjnych,
 • sporządzanie sprawozdań i archiwizacja materiałów i dokumentacji dotyczących imprez,
 • sporządzanie sprawozdań i archiwizacja materiałów i dokumentacji dotyczących działań marketingowych,
 • prowadzenie spraw związanych z zatrudnieniem sędziów, trenerów i instruktorów — nadzór nad rozliczaniem,
 • sporządzanie i prowadzenie preliminarzy kosztów, kalkulacji i odpowiedniej dokumentacji i sprawozdań z przeprowadzonych imprez i promocji imprez,
 • organizowanie imprez sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych, handlowych, turystycznych oraz targów i wystaw,
 • współpraca z innymi działami,
 • współpraca ze szkołami, szkolnym związkiem sportowym, stowarzyszeniami i klubami sportowymi z terenu Gminy, związkami sportowymi i innymi instytucjami w zakresie sportu, rekreacji ruchowej, kultury fizycznej i turystyki,
 • prowadzenie spraw dotyczących zaopatrzenia w puchary, medale i inne nagrody na potrzeby imprez,
 • współpraca z mediami,
 • opracowywanie i przekazywanie Działowi finansowo-księgowemu danych wyjściowych do projektowania planów finansowych,
 1. Wymagane dokumenty
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie — odręcznie podpisany, (załącznik do pobrania),
 • list motywacyjny – odręcznie podpisany,
 • dokument poświadczający wykształcenie (kserokopia dyplomu lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,(załącznik do pobrania),
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych dla realizacji niniejszego procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r, poz. 922 ze zm., Dz. U. z 2018, poz. 1000 t.j.), oraz zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( załącznik do pobrania).
 1. Warunki pracy:
 •  biuro na III piętrze budynku, klimatyzowane, budynek bez barier architektonicznych,  winda,  stanowisko wyposażone w zestaw komputerowy, drukarkę,  środki łączności : telefon, internet, faks,  inne urządzenia biurowe: niszczarka, ksero, bindownica, gilotyna, skaner  praca pod presją czasu,  wyjazdy służbowe

6.Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie — odręcznie podpisany, (załącznik do pobrania),
 • list motywacyjny – odręcznie podpisany,
 • dokument poświadczający wykształcenie (kserokopia dyplomu lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, (załącznik do pobrania),
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych dla realizacji niniejszego procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r, poz. 922 ze zm., Dz. U. z 2018, poz. 1000 tj.), oraz zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( załącznik do pobrania),

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór na stanowisko urzednicze Referenta/Podinspektora/Inspektora w Dziele Sportu i Rekreacji w Zakładzie Gospodarki Zasobami Gminy”, w siedzibie Zakładu Gospodarki Zasobami Gminy w Urzędzie Gminy- pokój 413; III piętro, w terminie do dnia 20 lipca 2018r. do godziny 12.00.

Aplikacje, które wpłyną do Zakładu Gospodarki po upływie wskazanego terminu nie bedą rozpatrywane.

Rozmowy kwalifikacyjne z osobami zakwalifikowanymi do następnego etapu rekrutacji zostaną przeprowadzone w dniu 24 lipca 2018r. o godzinie 10.00 w Zakładzie Gospodarki Zasobami Gminy.

Informacie dodatkowe:

Kandydaci, którzy nie spełnią wymagań określonych w ogłoszeniu, nie zostaną dopuszczeni do dalszego etapu rekrutacji. O wynikach I etapu kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie bądź drogą mailową

Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnego etapu oraz niewskazanych w protokole naboru (5 najlepszych) należy odebrać osobiście w terminie 1 miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po ww. terminie oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

Oferty kandydatów wskazanych w protokole naboru będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. Po ww. terminie nieodebrane osobiście zostaną komisyjnie zniszczone.

Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru jest upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w jednostce, w której byt  przeprowadzony nabór, oraz opublikowanie w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy.

Treść ogłoszenia: Nabór ZGZG 1-2018

Info: ornontowice.pl