Gierałtowice

Konkurs na stworzenie nazwy dla oczyszczalni ścieków w Przyszowicach

Regulamin Konkursu na stworzenie nazwy dla oczyszczalni ścieków w Przyszowicach

I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu na stworzenie nazwy dla oczyszczalni ścieków w Przyszowicach, zwanego dalej „Konkursem” oraz warunki uczestnictwa w nim.
 2. Organizatorem Konkursu jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Przyszowicach (44-178) przy ulicy Karola Miarki 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000231100.
 3. Konkurs trwa od 5 października 2015 r. do 23 października 2015 r.

 

II. Warunki uczestnictwa

§ 2

1.Niniejszy Konkurs jest skierowany do wszystkich osób pełnoletnich o pełnej zdolności do czynności prawnych (zwani dalej: Uczestnikami).

2.W konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy Organizatora.

 

§ 3

1.Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien przesłać propozycję na nazwę oczyszczalni ścieków w Przyszowicach do 23 października 2015 r. do godziny 14.00 pocztą elektroniczną na adres jrp@kanalizacja-gieraltowice.pl podając:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • numer telefonu i
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia konkursu na nadanie nazwy oczyszczalni ścieków w Przyszowicach, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. Nr 1662, poz. 1182 z późn. zm.)”.

2.Uczestnik może przesłać jedną propozycję nazwy oczyszczalni ścieków w Przyszowicach.

 

§ 4

1.Organizator zastrzega możliwość odrzucenia propozycji, która:

a)narusza prawa osób trzecich,

 1. narusza obowiązujące w Polsce prawo,

c)zawiera treści powszechnie uznane za obraźliwe.

III. Zasady rozstrzygnięcia Konkursu

§ 5

1.Spośród nadesłanych propozycji Komisja Konkursowa Organizatora wybierze jedną.

2.Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową, w której skład wchodzi:

Pan Joachim Bargiel  – Przewodniczący,

Pan Bartosz Wydra – członek,

Pan Krzysztof Pyzik – członek

Pani Dorota Kubicka – członek.

3.Wyniki Konkursu dotyczące wyboru nazwy oczyszczalni ścieków w Przyszowicach oraz osoby, która jest autorem zwycięskiej nazwy, zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora w dniu 30.10.2015r.

 1. Decyzja Komisji będzie ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

§ 6

 1. Z chwilą rozstrzygnięcia Konkursu – w ramach uzyskanej nagrody – Zwycięzca przenosi na Organizatora majątkowe prawa autorskie do zgłoszonej propozycji na wszystkich znanych w chwili ogłoszenia Konkursu polach eksploatacji, w tym w szczególności:
 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono                           – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 1.  Uczestnicy Konkursu zobowiązują się nie zgłaszać żadnych roszczeń względem Organizatora Konkursu z tytułu wykorzystania przez niego nazw konkursowych proponowanych przez nich wraz ze zgłoszeniem konkursowym lub z tytułu ich niewykorzystania albo wykorzystania w ograniczonym zakresie.

§ 7

1.W przypadku, gdy żadna spośród propozycji na nazwę oczyszczalni ścieków w Przyszowicach nie spełni oczekiwań Organizator zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia Konkursu.

2.W przypadku otrzymania kilku identycznych propozycji na nazwę oczyszczalni ścieków w konkursie weźmie udział ta propozycja, która wpłynęła najwcześniej.

§8

1.Nagrodą w Konkursie są:

 • ekspres do kawy,
 • pamiątkowy, ekskluzywny zestaw piśmienniczy (pióro i długopis) oraz
 • udział w imprezie inauguracyjnej zakończenia Projektu budowy kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie Gierałtowice.

2.Zdobywca nagrody w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu zostanie, telefonicznie lub emailem , powiadomiony o wygranej oraz o terminie i sposobie odebrania nagrody.

 

IV. Postanowienia końcowe

§ 9

 1. Zgłoszenie nazw do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że nazwy zgłoszone na Konkurs zostały wymyślone osobiście przez uczestnika Konkursu i nie naruszają praw osób trzecich.

 

§ 10

 1. Organizator może wykluczyć uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez uczestnika postanowień niniejszego regulaminu.

 

 

 1. Każdy uczestnik ma prawo zwrócić się do Organizatora konkursu o wyjaśnienie treści niniejszego regulaminu.

 

§ 11

 1. Niniejszy regulamin jest dostępny przez cały czas trwania konkursu na stronie internetowej Organizatorawww.kanalizacja-gieraltowice.pl

2.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej pod adresem: www.kanalizacja-gieraltowice.pl

 

oczyszczalnia przyszowice