KnurówNewsy

Kolejne środki unijne dla miasta

2014-11-10 10.44.18
Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr. 1997/71/V/2015 z dnia 20.10.2015 r. dokonał aktualizacji listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Podziałania 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową.

W wyniku zgromadzenia oszczędności na Priorytecie VII -Transport, Śląski Urząd Marszałkowski, będący jednocześnie Instytucją Zarządzającą RPO WSL 2007-2013, zakontraktował dodatkowo 19 projektów drogowych, złożonych przez gminy do 50 tys. mieszkańców. Wśród nich znajduje się zadanie inwestycyjne zrealizowane przez miasto w ubiegłym roku, polegające na remoncie ulicy Lotników na osiedlu Wojska Polskiego II.

Przypomnijmy, że zadanie realizowane było przez firmę Skanska. Zakres robót obejmował przebudowę oświetlenia ulicznego, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową oraz wykonanie ciągów pieszych z kostki betonowej. Pracom towarzyszyła także przebudowa poboczy, w miejscu których usytuowane zostały miejsca postojowe dla 110 samochodów. Dodatkowo w projekcie wykonano dobudowę łącznika w formie podjazdu pod Miejskie Przedszkole nr 2.

Koszt wydatków kwalifikowanych w projekcie wyniósł 965 971 zł, z czego dofinansowanie unijne w wysokości 85% stanowi kwotę 821 075 zł.

 

2014-11-10 10.44.04