Knurów: Pierwsza w 2022 Sesja Rady Miasta

0
309

    19 stycznia w Ratuszu przy ulicy Niepodległości 7 odbyła się pierwsza w 2022 roku sesja Rady Miasta Knurów. Sesja o charakterze zwyczajnym, a więc w porządku obrad oprócz projektów samych uchwał znalazły się jeszcze punkty dotyczące sprawozdania Prezydenta Miasta Knurów z działalności pomiędzy sesjami, przyjęcie protokołów z poprzednich sesji oraz ogłoszenia i informacje.

Radni obradowali nad projektami 9 uchwał, w tym tradycyjnie już, część uchwał nad którymi procedowano, dotyczyły bieżącej gospodarki finansowej gminy i związanych z nią niezbędnych przesunięć w budżecie miasta po stronie wydatkowej i dochodowej.

Wśród projektów uchwał pojawiły się między innymi: uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Knurów do 2030 roku. Strategia to podstawowy i najważniejszy dokument samorządu lokalnego, który ukierunkowuje politykę rozwoju gminy i obejmuje w szczególności wizję rozwoju Knurowa do 2030 roku. Przed  skierowaniem projektu Strategii pod obrady, przeprowadzono konsultacje z  sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi oraz mieszkańcami Knurowa. Uzyskano także pozytywną opinię Zarządu Województwa Śląskiego dotyczącą zasad i kierunków polityki przestrzennej, planowanej przez Gminę w wyniku realizacji Strategii.

Na uwagę zasługuje również projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Knurów a Powiatem Gliwickim na finansowanie Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie w roku 2022 przez Powiat Gliwicki, czy też projekt dotyczący nieodpłatnego przekazania przez Gminę Knurów na rzecz Województwa Śląskiego prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 921 ulicy Niepodległości w Knurowie

 Z powodów obostrzeń sanitarnych i epidemiologicznych, Sesja zdalna.

Projekty wszystkich uchwał znajdują się tutaj.

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i sprawdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta odbytych w dniach 15.12.2021r. oraz 29.12.2021r.
4. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie między sesyjnym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością.
6. Podjęcie uchwały W sprawie przyjęcia zmiany regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVII/210/2019 Rady
Miasta Knurów z dnia 20 listopada 2019r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Gminie
stanowiącej pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 921 ulicy Niepodległości w Knurowie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Knurów a Powiatem Gliwickim na finansowanie Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie w roku 2022 przez Powiat Gliwicki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rakoniewskiego – ETAP Ill.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Knurów do 2030 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2022 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XLVII/616/2021 Rady Miasta Knurów z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2022 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów.
14. Ogłoszenia i informacje.
15. Zakończenie sesji.
 
informuje: Przewodniczący Rady Tomasz Rzepa