Kwotę 15 600 złotych przeznaczono w tegorocznym budżecie miasta  na dofinansowanie działań z zakresu profilaktyki ochrony zdrowia, ekologii oraz dziedzictwa kulturowego.

Szczegółowe zadania, które będą realizowane, zostały określone w Programie współpracy Gminy Knurów z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami pożytku publicznego na rok 2018 (Uchwała nr XLI/554/2017 z dnia 15.11. 2017r.) i obejmują:

  • prowadzenie konsultacji i szkoleń dla osób dotkniętych skutkami uzależnień,
  • organizację działań proekologicznych,
  • organizację działań związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa kulturowego.

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpocznie się od 3 kwietnia 2018 r. a skończy nie później niż do 15 grudnia 2018 r.

FORMULARZ OFERTOWY NALEŻY ZŁOŻYĆ W  SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA KNURÓW DO DNIA 10 KWIETNIA 2018 R.

Zgodnie z warunkami konkursowymi, dofinansowanie do realizowanych zadań może maksymalnie wynieść 80% kwalifikowanych kosztów. Szczegółowe kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty, warunkach umowy, zasadach kontroli i oceny są zawarte w ogłoszeniu o konkursie. Treść ogłoszenia oraz formularz ofertowy dostępne są również w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Knurowie przy ulicy Ogana 5.

Szczegółowych informacji w w/w zakresie można uzyskać pod numerem telefonu: 32 339-22-52 (Inspektor Krystian Pluta).

Ogłoszenie o konkursie ofert
Formularz ofertowy

 

Info: knurow.pl