InformacjeKnurów

Knurów: Dyskusja publiczna nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Prezydent Miasta Knurowa zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla terenu położonego przy ulicy Zwycięstwa – „rejon Krywałd” wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 26 kwietnia do 24 maja, w Urzędzie Miasta Knurów (Ratusz Miejski), ul. Niepodległości 7, pokój nr 3, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 15 maja, o godz. 15:30 w Urzędzie Miasta Knurów (Ratusz Miejski), ul. Niepodległości 7, pokój nr 12 (sala sesyjna).

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu wyłożonego do publicznego wglądu, może wnieść uwagi. Zgodnie z art. 8c ww. ustawy, uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Knurów, na adres: Urząd Miasta Knurów, ul. dr Floriana Ogana 5, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 czerwca 2024 roku.

Info: UM Knurów