NewsyRegion

Górnictwo: cięcia w deputatach węglowych w KW ( nettg.pl)

Zarząd Kompanii Węglowej poinformował portal górniczy nettg.pl, iż podjął uchwałę o likwidacji uprawnień emerytów, rencistów i innych uprawnionych osób do bezpłatnego węgla poczynając od dnia 1 stycznia 2015 r.
Tym samym wypowiedział porozumienia zawarte z organizacjami związków zawodowych. Wypowiedzenia dokonano z zachowaniem trzymiesięcznego okresu, który upływa z dniem 31 grudnia 2014 r.

1382173472-wegiel-przywoz

„Uchwała nie ma zastosowania do osób, których uprawnienie do bezpłatnego węgla jest realizowane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 ze środków budżetu państwa. Jednocześnie Kompania Węglowa S.A. podkreśla że wraz z pozostałymi spółkami wydobywczymi wystąpiła do rządu RP z wnioskiem o przejęcie przez Skarb Państwa finansowania tego świadczenia dla uprawnionych osób” – stwierdzono w komunikacie prasowym.

Podjęcie uchwały o zaprzestaniu wypłat tzw. deputatów węglowych dla emerytów, rencistów i innych uprawnionych podyktowane było, wyjaśnia spółka, trudną sytuacją ekonomiczno-finansową spółki, która nie jest w stanie dalej zaliczać tego świadczenia w ciężar swoich kosztów oraz „koniecznością stabilizacji kapitałów własnych i tym samym likwidacją zagrożenia upadłości przedsiębiorstwa”.

– To była trudna, ale i niezbędna decyzja. Alternatywą była utrata kapitałów własnych i złożenie wniosku o upadłość. Zarząd temu zapobiegł. Uzyskaliśmy stabilizację finansową firmy i utrzymaliśmy miejsca pracy dla 47 tysięcy ludzi. Nie mieliśmy więc żadnych wątpliwości podejmując tę uchwałę. Teraz musimy zabiegać o długoterminowe źródła finansowania, które pozwolą nam na wdrożenie programu restrukturyzacji zapewniającego firmie poprawę efektywności i stabilną pozycję rynkową – podkreśla Mirosław Taras, prezes zarządu KW SA. – Działania zarządu nie mają charakteru restrykcyjnego wobec byłych pracowników. Szanujemy prawa nabyte emerytów i rencistów do bezpłatnego deputatu węglowego. Kompania nie może jednak ponosić dalej kosztów tego świadczenia. To jest obowiązek państwa, które te prawa przyznało i gwarantuje. Tak jak w przypadku kolejarzy ich uprawnienia do deputatu węglowego realizowane są przez państwo, tak powinno być też z górnikami.

A oto kilka danych o deputatach węglowych w Kompanii Węglowej.
• uprawnieni – aktualni emeryci, renciści oraz inni w tym m. in. uprawnieni z tytułu renty rodzinnej po zmarłym górniku,
• liczba uprawnionych – ok. 160 tys.,
• roczny koszt realizacji świadczenia – ok. 260 mln zł,
• zawiązane rezerwy na realizację świadczeń – 2 mld 891 mln zł,
• wielkość deputatu – 3 lub 2,5 tony węgla (po redukcji w wyniku porozumienia z 6 lutego 2014 r. -2 lub 1,5 t),
• wartość deputatu – 597,54 zł/tona (wg. wskaźnika Ministerstwa Gospodarki za 2014 r.).

Ponadto zarząd Kompanii Węglowej poinformował, że podjął również decyzję o przyznaniu od 1 stycznia 2015 r. rekompensat finansowych dla wdów i dzieci po tragicznie zmarłych pracownikach Kompanii, które będą równoważne utraconemu świadczeniu.

http://www.nettg.pl/news/123989/gornictwo-ciecia-w-deputatach-weglowych-w-kw