GierałtowiceGmina GierałtowiceInformacjeRegion

Gierałtowice: Nabór wniosków o dotacje na wymianę źródeł ciepła w ramach Programu ograniczania niskiej emisji na rok 2024

Urząd Gminy Gierałtowice informuje, że w 21 lutego rusza nabór wniosków na dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych lub lokalach mieszkalnych na rok 2024 w ramach Programu ograniczania niskiej emisji dla Gminy Gierałtowice (PONE).

Dotację celową może uzyskać osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny do budynku jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego zlokalizowanych na terenie Gminy Gierałtowice.

W przypadku współwłasności budynku jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego do wniosku należy załączyć oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania i zawierania umów, udzielonego przez wszystkich pozostałych współwłaścicieli budynku.

W przypadku, gdy w budynku jednorodzinnym lub lokalu mieszkalnym prowadzona jest działalność gospodarcza, należy dołączyć oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej.

Wnioski będzie można składać pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną na adres ros@gieraltowice.pl, za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub w Kancelarii Urzędu Gminy w terminie od 21 lutego do 15 marca 2024 roku.

Rozpatrywane będą tylko wnioski złożone w ww. terminie naboru.

Przed złożeniem wniosku prosimy Państwa o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej Regulaminem wymiany źródeł ciepła lub montażu urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach jednorodzinnych lub lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Gierałtowice.

Zgodnie z Regulaminem, w przypadku, gdy ilość wniosków będzie wykraczała poza możliwości finansowe Gminy w danym roku budżetowym, o kolejności przyznania dotacji będzie decydowało losowanie.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Gierałtowice tel. 32 30-11-392 lub 32 30-11-395.

Prosimy o przemyślane składanie wniosków, a w szczególności dokładne zweryfikowanie możliwości technicznych i finansowych wykonania inwestycji, biorąc pod uwagę, że inwestycję należy wykonać i rozliczyć w 2024 roku.

Info: Gmina Gierałtowice