Czerwionka-LeszczynyInformacje

Czerwionka-Leszczyny: „Wybieram mądrze – biorę życie w swoje ręce” – wyniki konkursu

W lipcu i sierpniu trwał nabór prac w konkursie „Wybieram mądrze – biorę życie w swoje ręce”, realizowanego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2020 rok. 

Celem konkursu „Wybieram mądrze – biorę życie w swoje ręce” było:

– zapobieganie powstawaniu problemów uzależnień od substancji psychoaktywnych,
– podniesienie wiedzy i świadomości mieszkańców terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, a w szczególności dzieci, młodzieży i osób starszych na temat szkodliwości stosowania substancji psychoaktywnych,
– ochrona dzieci i młodzieży przed zachowaniami ryzykownymi, w tym: wchodzeniem w kontakty z substancjami psychoaktywnymi i uzależnieniem się,
– promocja aktywnego spędzania czasu wolnego z dala od nałogów,
– propagowanie zachowań prozdrowotnych i prospołecznych, jako alternatywy wobec środków odurzających,
promowanie pozytywnej profilaktyki uzależnień, w tym kreowanie wizerunku młodego człowieka wolnego od nałogów.

 

Komisja konkursowa biorąc pod uwagę zgodność pracy z tematem, oryginalność i jasność przekazu, wartość merytoryczną pracy oraz jej walory edukacyjne i profilaktyczne, wyłoniła laureatów:

– w kategorii wiekowej od 6 do 12 lat zwyciężyły:

Lena Gamza oraz Wiktoria Kowalska

– w kategorii wiekowej od 13do 18 lat zwyciężyli:

 Igor Szczęsny oraz Krzysztof Kraska