Projekt konkursowy pn. „Nasza przyszłość w naszych rękach – utworzenie Centrum Usług Społecznych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT, w naszej Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny polega na utworzeniu Klubu Seniora dla 10 osób starszych (60+) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Fundacją Imago z siedzibą we Wrocławiu. Całkowita wartość projektu wynosi 284 287,78 PLN, łączne dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 264 387,63 PLN.

Celem projektu jest wzrost aktywności i podniesienie jakości życia oraz przeciwdziałanie marginalizacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszarów objętych Programem Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do 2022r. poprzez dostęp do usług opiekuńczych i asystenckich oraz utworzenie Klubu Seniora. Grupę docelową stanowi 20 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (11 kobiet, 9 mężczyzn) oraz ich otoczenie, w tym min. 10 osób z niepełnosprawnościami (osoby ze znaczym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub niepełnosprawnością sprzężoną, z zaburzeniami psychicznymi, w tym niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi) i 10 seniorów. Uczestnikami projektu mogą być osoby niesamodzielne. Zadania w ramach projektu obejmują:

– usługi asystenckie,
– usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
– utworzenie Klubu Seniora,
– poradnictwo prawne i psychologiczne.

Efektem projektu będzie wzrost aktywności i podniesienie jakości życia oraz poprawa funkcjonowania osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym niepełnosprawnych i seniorów, z uwzględnieniem osób i rodzin zamieszkujących mieszkania chronione w Czerwionce-Leszczynach przy ulicy Młyńskiej 21A.

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

 

Rekrutacja na zajęcia w ramach Klubu Seniora

trwa od 2 stycznia 2020r.

Poszukujemy 10 osób starszych (60+)

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Działania w ramach Klubu Seniora będą polegały na:

– prowadzeniu zajęć mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego (m.in. rozwijanie umiejętności i indywidualnych zainteresowań),
– zwiększeniu aktywności i uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym,
działalności prozdrowotnej (m.in. edukacja prozdrowotna, spotkania ze specjalistami), kulturalna i edukacyjna (wyjścia do kina czy teatru),
– organizacji zajęć sportowych (np. siłownia „pod chmurką”),
– tworzeniu grup samopomocowych, których członkowie będą wzajemnie się wspierać w trudnościach życia codziennego,
– poradnictwu prawno-psychologicznym (udzielanie seniorom informacji o obowiązujących przepisach z zakresu m.in. prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów).

 

Zajęcia w ramach Klubu Seniora będą się odbywać w każdy:

poniedziałek w godzinach od 15:00 do 18:00
środę i czwartek w godzinach od 9:00 do 12:00

Uczestnictwo w Klubie Seniora jest objęte opłatą.

Informacje można uzyskać w:

Centrum Usług Społecznych

ul. Młyńska 21A (I piętro, pokój nr 6)

44-230 Czerwionka-Leszczyny

tel. 32 72 312 19

Info: czerwionka-leszczyny.pl