ZTM: Referent w Wydziale Kontroli Biletów

0
503

ostatnie dni, żeby aplikować na stanowisko Referenta w Wydziale Kontroli Biletów ZTM. Jeśli znasz układ komunikacyjny Metropolia GZM
i posiadasz minimum średnie wykształcenie, aplikuj i zostań pracownikiem największego organizatora transportu publicznego w kraju. Na zgłoszenia czekamy do najbliższego piątku! 👊
Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji znajdziecie tutaj 👉 http://bit.ly/PracaWydziałKontroliBiletów

       Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Nr KP/ON/10/2021Zarząd Transportu Metropolitalnego w Katowicach, ul. Barbary 21a, 40-053 Katowice

poszukuje kandydata na stanowisko urzędnicze Referent w Wydziale Kontroli Biletów Liczba etatów: 35

Główne obowiązki:

1. Kontrola biletów i nakładanie opłat dodatkowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.2. Kontrola jakości usług przewozowych.3. Sporządzanie raportów z przeprowadzonych czynności kontrolerskich oraz ze stwierdzonych nieprawidłowości w obsłudze linii przez Operatorów.4. Udzielanie informacji w zakresie przeprowadzonych kontroli osobom korzystającym z komunikacji zbiorowej ZTM.5. Współpraca ze służbami Operatorów obsługujących linie ZTM.

Wykształcenie: co najmniej średnie

Wymagania niezbędne: 1. Staż pracy: nie jest wymagany. 2. Obywatelstwo polskie. 3. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych. 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Wymagania pożądane: 1. Znajomość układu komunikacyjnego aglomeracji metropolitalnej. 2. Znajomość Regulaminu przewozu ZTM, Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji zbiorowej organizowanej przez ZTM. 3. Umiejętność pracy samodzielnej i w zespole. 4. Dobra ogólna sprawność fizyczna. 5. Odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu. 6. Wysoka kultura osobista. 7. Prawo jazdy kat. B. 8. Komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność i empatia.

Warunki pracy: 1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy, w podstawowym systemie czasu pracy, na zmiany, w dni robocze, soboty i niedziele. 2. Miejsce pracy: Katowice ul. Barbary 21a oraz obszar sieci komunikacyjnej ZTM. 3. Praca w terenie w pojazdach komunikacji miejskiej. 4. Praca na ww. stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.

Wskaźnik zatrudnienia: W miesiącu marcu 2021 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZTM w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

 

    Dokumenty wymagane do dostarczenia:

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (własnoręcznie podpisany) (opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej ZTM na stronie https://bip.metropoliaztm.pl/artykul/404/134/kwestionariusz-osobowy-stanowisko-urzednicze w zakładce „Praca”). 2. List motywacyjny (własnoręcznie podpisany) uwzględniający w szczególności informacje dotyczące doświadczenia i wiedzy wymaganej na stanowisku pracy. 3. Kopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje, posiadane uprawnienia. 4. Osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, osoby składającej ofertę z dopiskiem „Oferta pracy Ogłoszenie nr KP/ON/10/2021”, w terminie nieprzekraczalnym do 30kwietnia 2021 r. na adres: Zarząd Transportu Metropolitalnego ul. Barbary 21a 40-053 Katowice lub składać do skrzynki podawczej znajdującej się w siedzibie Zarządu Transportu Metropolitalnego w Katowicach przy ul. Barbary 21a.

Dodatkowe informacje: 1. Dodatkowych informacji w sprawie ogłoszenia udziela się w Wydziale Kontroli Biletów – nr telefonu: 32/74-38-590 lub 520 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:00 2. Oferty, które wpłyną do ZTM w Katowicach po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania ofert za pośrednictwem operatora pocztowego za termin uznaje się datę faktycznego wpływu kompletnych dokumentów aplikacyjnych do ZTM. 3. Oferty, które zostaną złożone niezgodnie z opisem zawartym w niniejszym ogłoszeniu, nie będą podlegały dalszej weryfikacji. Powyższe spowoduje wykluczenie kandydata z dalszego udziału w naborze. 4. Kandydaci spełniający wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. 5. Złożonych dokumentów ZTM w Katowicach nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone niezwłocznie po zakończeniu naboru. 6. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Zarząd Transportu Metropolitalnego, 40-053 Katowice, ul. Barbary 21a reprezentowany przez Dyrektora. 7. Dane będą przetwarzane do celów rekrutacji pracowników.

Udostępnianie danych nie jest przewidywane. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z: Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz.U. 2020, poz. 1320 tj.); Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019, 1282 tj.). 8. Informacja o przebiegu rekrutacji i jej wyniku zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń ZTM oraz na stronie internetowej ZTM w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.metropoliaztm.pl/Pracownikom oferujemy: premie regulaminową dodatkowe wynagrodzenie roczne – tzw. „trzynastkę”

info: ztm