ZMIANY W PODATKU … OD 1 STYCZNIA 2016 ROKU

0
537

ZMIANY W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNYM, PODATKU LEŚNYM I PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

OD 1 STYCZNIA 2016 ROKU

Urząd Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny, Referat Podatków informuje podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatku od środków transportowych o istotnych zmianach wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku:

 1. jednorazowa płatność podatku – w przypadku gdy kwota podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego nie przekroczy 100 zł. podatek będzie płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty;

 2. brak decyzji przy małej kwocie zobowiązania – nie wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte umarza, jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego (dotyczy podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego) na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, określonych na dziań 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz.U poz. 1529). W takim przypadku decyzję umarzającą postępowanie pozostawia się w aktach sprawy, a organ jest nią związany od chwili wydania. Obecnie to kwota w wysokości 6,10 zł.

 3. nowy podział stawki dla autobusów – od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

 1. mniejszej niż 22 miejsca;

 2. równej lub wyższej niż 22 miejsca.

 1. nowe zasady przeliczania użytków rolnych:

 • rowy – 1 ha fizyczny = 0,2 ha przeliczeniowego;

 • grunty rolne zabudowane – 1 ha fizyczny = 1 ha przeliczeniowy;

 • grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych – 1 ha fizyczny = 0,2 ha przeliczeniowego;

 • grunty pod stawami niezarybionymi – 1 ha fizyczny = 0,2 ha przeliczeniowego;

 • grunty, dla których nie można ustalić przelicznika – 1 ha fizyczny = 1 ha przeliczeniowy.

 1. likwidacja ulgi żołnierskiej – uchylony art. 13a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym;

 2. wyeliminowanie z zakresu obniżonej stawki podatku leśnego lasów ochronnych.

Powyższe zmiany wynikają z ustawy z dnia 25 czerwca 2015r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015r., poz. 1045)