KnurówNewsy

Zaćmienie słońca

Obserwujecie dzisiaj zaćmienie słońca?

Jest to co prawda zaćmienie częściowe bo 60 procentowe ale jednak jest to rzadkie zjawisko .

20 marca Księ­życ znalazł się po­mię­dzy Słoń­cem a Zie­mią, przy­sła­nia­jąc świa­tło sło­necz­ne do­cho­dzą­ce do na­szej pla­ne­ty. Pas za­ćmie­nia cał­ko­wi­te­go prze­bie­gnie przez pół­noc­ną część Oce­anu Atlan­tyc­kie­go i Morze Ark­tycz­ne, za­czy­na­jąc w oko­li­cach Gren­lan­dii, prze­cho­dząc przez Wyspy Owcze, Spit­zber­gen i do­cie­ra­jąc do oko­lic bie­gu­na pół­noc­ne­go.

W Polsce Księżyc zakrył około 60 proc. tarczy słonecznej, a w północno-zachodniej części kraju nawet 76 proc. Zaćmienie w rozpocznie się o godz. 9.39 w południowo-zachodniej części kraju i będzie trwało do godz. 12.12 w północno-wschodniej jego części.

Jak bezpiecznie obserwować zaćmienie Słońca?

Za­ćmie­nie Słoń­ca to zja­wi­sko pięk­ne, ale jego nie­umie­jęt­na ob­ser­wa­cja może do­pro­wa­dzić do po­waż­ne­go uszko­dze­nia wzro­ku. Dla­te­go w cza­sie oglą­da­nia dzi­siej­sze­go, czę­ścio­we­go za­ćmie­nia na­szej dzien­nej gwiaz­dy należy pamiętać o za­sa­dach bez­pie­czeń­stwa.

Jeśli macie jakieś ciekawe zdjęcia lub spostrzeżenia to Nam wyślijcie i opiszcie wszystko 🙂

10294248_788615511246144_2940438510392409262_n 10516805_779421198816470_473879802900110667_n 20150320_105056 20150320_105118