WFOŚiGW w Katowicach: Poszukuje kandydatów na dwa stanowiska- Młodszy Inspektor w Zespole Ochrony Atmosfery

0
1057

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
poszukuje kandydatów na dwa stanowiska:
Młodszy Inspektor w Zespole Ochrony Atmosfery

Miejsce wykonywania pracy:

przeszkolenie pracownika w początkowym okresie zatrudnienia w Katowicach,
docelowo – biuro w Częstochowie

Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:
1. Wykształcenie: wyższe;
2. Umiejętność obsługi komputera i pakietu MS Office;
3. Dyspozycyjność, samodzielność w pracy, komunikatywność i wysoka kultura osobista;
4. Posiadanie prawa jazdy kat. B.

Wymagania dodatkowe:
1. Preferowane wykształcenie wyższe: techniczne, ekonomiczne lub o specjalności z zakresu ochrony środowiska;
2. Znajomość procesu inwestycyjnego, księgowości i rachunkowości, rozliczania lub nadzoru inwestycji.

Ramowy zakres zadań i obowiązków na stanowisku:
1. Rejestracja wniosków i wstępna kwalifikacja wniosków o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW;
2. Analiza wniosków pod względem efektów ekologicznych i rzeczowych;
3. Sporządzanie raportów i informacji;
4. Analiza wniosków pod względem formalnym;
5. Przygotowanie i generowanie z systemu informatycznego umów o dofinansowanie;
6. Bezpośrednia obsługa wnioskodawców.

Wymagane dokumenty:
● kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zawierający informacje potwierdzające spełnienie
wymagań niezbędnych- wzór kwestionariusza stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu naboru kandydatów do zatrudnienia
w WFOŚiGW w Katowicach ;
● list motywacyjny;
● kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
● kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
● oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji
procesu rekrutacji zgodnie z przepisami prawa- wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu naboru kandydatów do zatrudnienia w WFOŚiGW w Katowicach.

Informacja dotycząca zasad przeprowadzenia naboru:

Regulamin naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowisko pracy w Biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach opublikowany jest w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) WFOŚiGW w Katowicach oraz dostępny w siedzibie Biura WFOŚiGW w Katowicach.

Osoby zainteresowane naborem prosimy o składanie wymaganych dokumentów:
• w zamkniętej kopercie oznaczonej hasłem „Poszukiwanie pracownika nr ref. MIOA/11/18” w terminie do dnia 12 grudnia 2018 r. w kancelarii WFOŚiGW w Katowicach za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio ( decyduje data wpływu do kancelarii potwierdzona stemplem; kancelaria czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30 ) – pod adresem: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
40-035 Katowice ul. Plebiscytowa 19

Termin składania aplikacji do dnia 12 grudnia 2018 r. do godz. 15.30

( Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbywa się zgodnie z art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska – tekst jednolity Dz. U. 2018
poz. 799 ).

Info: wfosigw.katowice.pl