WFOŚiGW w Katowicach: Oferta pracy na stanowisko – Młodszy Inspektor w Zespole Ochrony Atmosfery i Powierzchni Ziemi

0
1296

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach
poszukuje kandydatów na stanowisko:
Młodszy Inspektor w Zespole Ochrony Atmosfery i Powierzchni Ziemi

Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:
1. Wykształcenie: wyższe techniczne, kierunek energetyka (cieplna) lub inżynieria ochrony środowiska (w zakresie gospodarki cieplnej);
2. Udokumentowana znajomość zagadnień z zakresu teorii przepływu ciepła, termodynamiki, ochrony atmosfery;
3. Umiejętność obsługi komputera i pakietu MS Office;
4. Dyspozycyjność, samodzielność w pracy, komunikatywność i wysoka kultura osobista

Wymagania dodatkowe:
1. Umiejętność weryfikacji audytów energetycznych budynków będzie dodatkowym atutem;
2. Podstawowa znajomość zagadnień wynikających z Prawa budowlanego;
3. Posiadanie prawa jazdy kat. B.
Ramowy zakres zadań i obowiązków na stanowisku:
1. Wstępna kwalifikacja wniosków o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW;
2. Analiza wniosków pod względem efektów ekologicznych i rzeczowych;
3. Obliczanie efektów ekologicznych i energetycznych zadań zgłoszonych do dofinansowania;
4. Analiza wniosków pod względem formalnym.

Wymagane dokumenty:
● kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zawierający informacje potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych- wzór kwestionariusza stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu naboru kandydatów do zatrudnienia w WFOŚiGW w Katowicach ;
● list motywacyjny;
● kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
● kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
● oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami prawa- wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu naboru kandydatów do zatrudnienia w WFOŚiGW w Katowicach.

Informacja dotycząca zasad przeprowadzenia naboru:

Regulamin naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowisko pracy w Biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach opublikowany jest w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) WFOŚiGW w Katowicach oraz dostępny w siedzibie Biura WFOŚiGW w Katowicach.

Osoby zainteresowane naborem prosimy o składanie wymaganych dokumentów:
• w zamkniętej kopercie oznaczonej hasłem „Poszukiwanie pracownika nr ref. MInOA/07/18” w terminie do dnia 18 lipca 2018 r. w kancelarii WFOŚiGW w Katowicach za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio ( decyduje data wpływu
do kancelarii potwierdzona stemplem; kancelaria czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30 ) – pod adresem: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 40-035 Katowice ul. Plebiscytowa 19
• za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:rekrutacja@wfosigw.katowice.pl, w tytule maila należy wpisać nr ref. MInOA/07/2018 (decyduje data i godzina wpływu na serwer poczty elektronicznej WFOŚiGW w Katowicach).

Termin składania aplikacji do dnia 18 lipca 2018 r. do godz. 15.30.

Info: wfosigw.katowice.pl