Ostrzegamy przed fałszywymi e-mailami, w których autor wiadomości podszywa się pod pracownika Krajowej Administracji Skarbowej i prosi o wypełnienie załączonego formularza. Korespondencja ta nie jest wysyłana z serwerów Krajowej Administracji Skarbowej. Otwieranie załączonego pliku lub wysyłanie odpowiedzi do nadawcy, jest niebezpieczne, ponieważ może spowodować zainfekowanie komputera szkodliwym oprogramowaniem lub przekazanie danych nieuprawnionym osobom. Ministerstwo Finansów przekazało informację o fałszywych mailach do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Przestrzegamy i apelujemy o ostrożność!

Urząd Skarbowy doręczył zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli w dniu 18.06.2016r. Wobec braku możliwości nawiązania kontaktu telefonicznego w dniach 3-4.06.2019r. i nie zastania podatnika w jego siedzibie w dniu 2.04.2019r. w celu ustalenia terminu wszczęcia kontroli.
Urząd Skarbowy wyznacza termin wszczęcia kontroli na 29.04.2019r. o godz. 9.00. Jednocześnie Urząd Skarbowy informuje, ze zgodnie z art. 92a ustawy z dnia 13 października 1998r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 11, poz.74 z pózn. zm.) w związku art. 80 ust. 1 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r., Nr 155, poz. 1095 z pózn. zm.) czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej. Oznacza to ze w wyżej wymienionym terminie jest Pani/Pan zobowiązana/y do obecności w siedzibie swojej Firmy i współpracy z inspektorem kontroli.
Ponadto zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej jest Pani/Pan zobowiązany do pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania Pani/Pana w trakcie kontroli, w szczególności w czasie Pani/Pana nieobecności.
Jest Pani/Pan zobowiązana/y do przygotowania wszystkich potrzebnych dokumentów związanych z prowadzona przez Panią/Pana Firma wymienionych w załączniku. Załącznik do pobrania Nieobecność Pani/Pana może zostać uznana za stan wyczerpujący znamiona wykroczenia określonego w art. 98 ust. 1 pkt 3 ustawy z 13 października 1998 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 11, poz. 74 z pózn. zm.). ———————————– INSPEKTOR KONTROLI Urząd Skarbowy mgr Marzena Fierek
(pisownia oryginalna)
Otrzymałeś mail o takiej treści? Odebranie i przeczytanie wiadomości jeszcze niczym nie grozi. Nie należy otwierać dołączonych do wiadomości załączników, w których rzekomo zamieszczono listę dokumentów, jakie adresat ma przygotować do kontroli. Są to przeważnie pliki z rozszerzeniem *.html, które po otwarciu najprawdopodobniej przekierują nas na specjalnie przygotowaną stronę, co skutkuje zainfekowaniem komputera złośliwym i niebezpiecznym oprogramowaniem oraz przekazaniu danych nieuprawnionym osobom.
Urzędy skarbowe nie są autorami takich wiadomości i nie informują drogą mailową o wszczęciu kontroli!
Info:  Ministerstwo Cyfryzacji