Starostwo Gliwice: List Otwarty w sprawie szpitali funkcjonujących na terenie powiatu gliwickiego

0
1612

LIST OTWARTY

Starosta gliwicki Waldemar Dombek oraz starosta żywiecki Andrzej Kalata wystosowali List Otwarty do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego w sprawie szpitali funkcjonujących na terenie powiatu gliwickiego. Poniżej publikujemy jego pełną treść.

W związku z trudną sytuacją szpitali mających siedzibę na terenie powiatu gliwickiego, tj. Szpitala w Knurowie Sp. z o. o. oraz Szpitala w Pyskowicach Sp. z o. o., w których Powiat Gliwicki posiada udziały, zwracamy się do Pana Premiera z prośbą o pomoc i wdrożenie zmian systemowych, jakie są konieczne, by placówki te mogły normalnie funkcjonować i nie ulegać zadłużeniu.

Dotychczasowe działania, podejmowane zarówno przez Powiat Gliwicki, jak i lokalne samorządy, a przede wszystkim wielki wysiłek prezesów oraz załogi szpitali, włożony w zapewnienie ich właściwego funkcjonowania budzą ogromny podziw i szacunek. W obecnej sytuacji jednak potrzebne są rozwiązania wprowadzone na szczeblu krajowym, gdyż wszystkie wyżej wymienione działania są już niewystarczające.

Wciąż pogarszająca się sytuacja finansowa szpitali wynika w głównej mierze ze zbyt niskiego poziomu wyceny świadczeń zdrowotnych, dokonanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Środki otrzymywane przez szpitale nie pokrywają stale rosnących kosztów powstających wskutek wzrostu wynagrodzeń, energii, usług obcych i leków. Najbardziej dotkliwa w ostatnim czasie jest dla szpitali obligatoryjna podwyżka wynagrodzeń pracowników medycznych wprowadzona ustawą i rozporządzeniem. Refundacja kosztów wynagrodzeń, jaką szpitale otrzymują z NFZ, tylko w części pokrywa koszty ponoszone przez te placówki  w związku z realizacją zobowiązań nałożonych przez ustawodawcę.

W związku ze zmianą sposobu finansowania, która dokonana została w 2017 r. przez ustalenie tzw. ryczałtu funkcjonowania szpitali w sieci – placówki te nie mają możliwości uzyskania dodatkowych środków za tzw. nadwykonania, co w latach ubiegłych dobrze wpływało na ich sytuację finansową. Stawki za świadczenia są wyliczone w oparciu o koszty z lat poprzednich i nie uwzględniają wzrostu cen.

Problemem wymagającym pilnego rozwiązania jest brak lekarzy, a także pielęgniarek. Nałożone odgórnie na szpitale normy zatrudnienia pielęgniarek, obowiązujące od 1 stycznia br., są niezwykle trudne do spełnienia zarówno ze względów finansowych, jak i związanych z faktem, że do końca roku na emeryturę przejdzie w skali kraju 12-17 tys. pielęgniarek. W tej sytuacji konieczne jest szybkie opracowanie np. koncepcji zmiany kształcenia i zdobywania wymaganych kwalifikacji przez średni personel medyczny. Prezesi szpitali zwracają uwagę na to, że do wykonywania prostych czynności pielęgnacyjnych nie są konieczne aż tak wysokie kwalifikacje jak obecnie – zdobywane na studiach wyższych. Powstaje pytanie: czy nie jest możliwe, by kształcić taki personel na niższym szczeblu niż szkoła wyższa?

Ze swej strony nasz samorząd oferuje pomoc w opracowaniu takiej koncepcji, w oparciu o trzy szkoły ponadpodstawowe, które są jednostkami organizacyjnymi Powiatu Gliwickiego.

Prośbę i powyższe sugestie kierujemy do Pana Premiera jako Starostowie realizujący nałożone ustawą o samorządzie powiatowym zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia, w trosce o dobro mieszkańców oraz pracowników szpitali z terenu powiatu gliwickiego.
 

x x x
List Otwarty do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego w sprawie szpitali funkcjonujących na terenie powiatu gliwickiego przesłany został również do Jarosława Kaczyńskiego – prezesa Partii Prawo i Sprawiedliwość, Łukasza Szumowskiego – ministra zdrowia, Anny Zalewskiej – minister edukacji narodowej, Jarosława Wieczorka – wojewody śląskiego, Jakuba Chełstowskiego – marszałka Województwa Śląskiego, Krystiana Probierza – senatora RP, posłów Barbary Dziuk, Piotra Pyzika i Jarosława Gonciarza, a także Andrzeja Jacyny – prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia i Jerzego Szafranowicza – dyrektora Śląskiego OW NFZ.
 
info: starostwo gliwice