Czerwionka-LeszczynyInformacjeMiasto i Gmina Czerwionka-LeszczynyRegionRybnik

Rybnik/Czerwionka-Leszczyny: Ponad 90 milionów złotych na przebudowę ulicy Mikołowskiej

93 249 005,34 zł to kwota unijnego dofinansowania dla Rybnika na przebudowę ulicy Mikołowskiej (droga wojewódzka nr 925) od mostu na rzece Ruda do granicy Rybnika z Gminą Czerwionka-Leszczyny.

Warto dodać, że to trzecia najwyższa w historii rybnickiego samorządu unijna dotacja na pojedynczy projekt (po budowie kanalizacji sanitarnej i drodze regionalnej Racibórz-Pszczyna).

Wartość całkowita przebudowy ul. Mikołowskiej to 109 704 712,17 zł, a dofinansowanie przyznane zostało z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach konkursu z działania 4.1 programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

To pierwszy sukces w pozyskiwaniu środków unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej 2021-2027. W II połowie 2023 r. umożliwiono składanie pierwszych wniosków o dofinansowanie, w tym m.in. na dofinansowanie budowy/przebudowy/rozbudowy dróg wojewódzkich.

Przedmiotem dofinasowanego rybnickiego projektu jest przebudowa odcinka DW 925 o długości 3631 m (3,631 km), w ramach 2 etapów:

• etapu 1: obejmującego przebudową 2 obiektów inżynieryjnych (mostu nad rzeką Ruda oraz wiaduktu nad zlikwidowaną linią kolejową przed skrzyżowaniem z ul. Robotniczą) – ten etap został już zakończony w 2023 r.
• etapu 2: obejmującego przebudowę drogi na pozostałym przebudowywanym odcinku wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym m.in. całkowicie nowa konstrukcja jezdni, budowa odwodnienia drogi, budowa infrastruktury rowerowej wzdłuż całego przebudowywanego odcinka, przebudowa i budowa chodników na obszarach zurbanizowanych, przebudowa i budowa oświetlenia na całym odcinku drogi, przebudowa przystanków komunikacji miejskiej, budowa i przebudowa sygnalizacji świetlnych na 2 skrzyżowaniach – etap ten jest planowany do realizacji w latach 2025-2026.

Podstawowym celem inwestycji jest poprawa dostępności do istotnego elementu sieci TEN-T tj. autostrady A1 od strony Rybnika, zaś cele szczegółowe to m.in.:

• poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez m.in. uzyskanie parametrów drogi głównej oraz zwiększenie nośności nawierzchni do 115 kN/oś
• ochrona środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie oddziaływań akustycznych, emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz uporządkowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych.
• zwiększenie atrakcyjności stref gospodarczych zlokalizowanych wzdłuż ul. Mikołowskiej w Rybniku
• poprawa jakości komunikacji na osi Rybnik (subregion zachodni) – Metropolia GZM (subregion centralny), a także z peryferyjną dzielnicą Kamień.

Warto również dodać, że Zarząd Dróg Wojewódzkich aktualnie realizuje inwestycję będącą idealnym uzupełnieniem inwestycji Rybnika. Chodzi o przebudowę DW 925 od granicy Rybnika i Czerwionki-Leszczyn aż do Rudy Śląskiej.

Po realizacji obu zadań do końca 2026 roku powstanie jednolity przebudowany ciąg drogowy o długości prawie 30 km umożliwiający sprawną komunikację na osi Rybnik-Czerwionka-Leszczyny-autostrada A1-Orzesze-Ruda Śląska.

Info: UM Rybnik