GliwiceInformacje

PUP Gliwice: Zyskaj dotację na założenie własnej działalności gospodarczej – projekt „Młodzież na START! 2021”

Masz pomysł na własny biznes ?

Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród 50 osób pozostających bez zatrudnienia w wieku 18-29 lat, które zostały dotknięte negatywnymi skutkami pandemii COVID-19, w tym osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP oraz osób biernych zawodowo należących do grupy NEET z obszaru Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

Zyskaj dotację na założenie własnej działalności gospodarczej

W ramach projektu oferujemy:

 • bezzwrotną dotację na uruchomienie działalności gospodarczej – 23 050,00 zł
 • wsparcie pomostowe na pokrycie niezbędnych opłat wypłacane miesięcznie 2600,00 zł przez okres pierwszych 6 miesięcy funkcjonowania firmy
 • kompleksowe bezpłatne szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej

Projekt skierowany jest do 50 osób, które spełniają łącznie następujące kryteria:

 • są osobami w wieku od 18 do 29 roku życia
 • zamieszkują na terenie Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego
  (w rozumieniu Kodeksu cywilnego)
 • są osobami z wykształceniem minimum gimnazjalnym
 • są osobami posiadającymi status z kategorii NEET
 • pozostają bez zatrudnienia (tj. są bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu lub szkoleniu lub są bezrobotne niezarejestrowane w ewidencji Urzędu Pracy)
 • są osobami dotkniętymi negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 (tj. są osobami, które
  w wyniku pandemii COVID-19, w okresie od 1 marca 2020 r. do dnia poprzedzającego rozpoczęcie udziału w projekcie, utraciły zatrudnienie i do dnia rozpoczęcia udziału w projekcie pozostawały poza rynkiem pracy)
 • są osobami planującymi rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej w ramach projektu

Business Center 1 Sp. z o.o.

Nabór wniosków: od 25.05.2021 do 11.06.2021
Info: PUP Gliwice