KnurówNewsy

Prace porządkowe na Knurówce

Prace porządkowe na Knurówce

Na ostatniej sesji Rady Miasta Knurów radni przyjęli m.in. uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego na konserwację cieku Knurówka.

Zadanie to planowane do realizacji w roku bieżącym, wymagać będzie współpracy ze Śląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych, który w imieniu województwa zajmuje się utrzymaniem cieków wodnych. Dlatego też przyjęta uchwała pozwoli na zawarcie umowy, w ramach której Gmina Knurów partycypować będzie w pracach konserwacyjnych w wysokości do 24 500 zł.

Zakres robót obejmuje m.in. oczyszczenie koryta cieku Knurówka na odcinku 2,8 km, a także wykoszenie oraz uporządkowanie obwałowań i rowów opaskowych na długości 970 m.

Planowane przedsięwzięcie przyczyni się do poprawienia przepustowości cieku, a zatem do lepszego odprowadzania wody gromadzącej się podczas intensywnych opadów deszczu, co powinno pozytywnie wpłynąć na stan bezpieczeństwa posesji położonych wzdłuż cieku.

www.knurow.pl