Wójt Gminy Pilchowice
ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze
w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych
w pełnym wymiarze czasu pracy

Miejsce pracy: Urząd Gminy Pilchowice

Liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony

Wymagania niezbędne (formalne):
1. wykształcenie co najmniej średnie o kierunku: budownictwo, architektura, inżynieria
środowiska, inżynieria i gospodarka wodna, melioracja, ubanistyka (udokumentowane
kserokopią dyplomu) ,
2. posiadanie obywatelstwa polskiego,
3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnieniu na danym stanowisku,
5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe,
6. nieposzlakowana opinia,
7. znajomość regulacji prawnych z zakresu prawa budowlanego oraz prawa zamówień
publicznych

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):
1. doświadczenie w zakresie organizacji i prowadzenia procesu inwestycyjnego,
2. umiejętność weryfikacji dokumentacji budowlano-wykonawczej, w tym dokumentacji
kosztorysowej,
3. mile widziane uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno -budowlanej lub drogowej ,
4. umiejętność obsługi komputera, w tym programów Word, Excel,
5. prawo jazdy kat. B.

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:
1. umiejętność samodzielnej organizacji pracy i prowadzenia powierzonych spraw,
2. umiejętność pracy w zespole,
3. zdolność analitycznego myślenia oraz radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,
4. kreatywność, odpowiedzialność, skrupulatność,
5. dyspozycyjność.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. prowadzenie spraw remontów i inwestycji obiektów gminnych od planowania poprzez
realizację do rozliczania zadań,
2. współuczestniczenie w czynnościach nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno
-budowlanej dla prowadzonych zadań inwestycyjnych i remontowych,
3. współuczestniczenie w pracach projektowych oraz weryfikacja otrzymanej dokumentacji
projektowej, w tym przedmiarów robót,
4. realizacja czynności formalno-prawnych wymaganych przez Prawo budowlane
i inne przepisy branżowe, a dotyczących prowadzonych inwestycji gminnych,
5. opracowywanie planu przeglądów technicznych oraz przeglądów gwarancyjnych
obiektów gminnych,

6.przygotowanie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówień publicznych,
(inwestycje oraz utrzymanie obiektów gminnych).

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1. Praca w budynku urzędu Gminy Pilchowice, przy ul. Damrota 6. Budynek bez windy.
2. Praca administracyjno – biurowa. Stanowisko wyposażone jest w komputer i sprzęt
biurowy. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Praca jednozmianowa w pełnym
wymiarze czasu pracy.
3. W zależności od potrzeb istnieje konieczność wyjścia lub wyjazdu poza stałe miejsce
pracy (wizje lokalne, nadzory i odbiory robót budowlanych).

Więcej szczegółów na stronie:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbip.pilchowice.pl%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D7549%253Anabor-na-wolne-stanowisko-urzdnicze-w-referacie-inwestycji-i-zamowie-publicznych%26catid%3D41%253Aogoszenia-o-naborze%26Itemid%3D155%26fbclid%3DIwAR2F1SbSDFve2Z9MtKb4bLnkFUIcQv4WHRyh2gGzMxksf6ARMqbl_7J96po&h=AT2n7WDTXXKDiYbhv_RuauapK0uPiCnKxQlZFs_kDp_eGcWs2q38xkd3xagnicAMm59-RH91jZB6ZomqBvlJitlROQZ-OJZCCxpjHTbfdiMzHAneeue7Y_zExc7hzHyNRbxK0sEYRNHgy7brjKurj_TlDYsePxTMt-Tio9Ya69Vf9LkwBfmsro-f3S7lx4Zg00NxyarWoe2Kv069OzbsaDxgm2HmWtiq22CdSkbrewz-xYNvRjxsa2cJqYviBu5TDZ7g_QLq9NYI2jJ8XWmZ_S4ERVIN7tyFG0m8sWnIBL69PGPvsbzFRRj1UUCiVDrIBFF97t7qYt7BSh_PcWXaMvhrM_X_zi212imQD7A27eRi-9TWP4iYIlzscxmow0mUWwia5lANbkI3TTEkAnbcwdqsykobjXpKo2-EvV3SAoT0PM2Lks-Xtc6PuLb1xBd0iZaOXw8tbOoYf4j3xuOJ55nNukOF-Wq71hcPMozBBCf7GkNKBroCl9_Y8s45tbNcWbm-3f5vhzU9yQ8omwBqgohqJZe6qExAxZWKO-qlCr7ZjsXG2Qs3agKhXvfbse1AEGHb9KJgXJLEnhZVEz6OAMIMhD-jUJ2UA2EeYKT3by-Biso55S1UmbOj6xLhVpCsKL5E55EUueELCSTTaGoThw

Info: Gmina Pilchowice