Ornontowice: Ogłoszenie o naborze na zastępstwo na stanowisko pracownika socjalnego

0
358

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach ogłasza nabór na
zastępstwo na stanowisko pracownika socjalnego.

Miejsce, forma i termin zatrudnienia:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Żabik 9 lok. 6 i 9, 43-178 Ornontowice

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na zastępstwo

Przewidywany termin zatrudnienia: od kwietnia 2021r.

Wymiar czasu pracy: pełen etat, od poniedziałku do piątku, w systemie
równoważnego czasu pracy.

Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie.
2. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
umyślne przestępstwo skarbowe.
5. Nieposzlakowana opinia.
6. Wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego
zgodnie z art. 116 oraz art. 156 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca
2004 r.(Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm. ) tj. spełnienie co najmniej jednego
z niżej wymienionych warunków:
• posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb
społecznych,
• ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,
• do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności
przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z
kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka
społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,
• ukończone przed 1 maja 2004 r. studnia wyższe na kierunkach:
pedagogika, psychologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia,
• ukończone do dnia 31 października 2007 roku studia wyższe
magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub
socjologia,
• rozpoczęte przed 1 maja 2004 r. studnia wyższe licencjacie lub wyższe
magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub
socjologia, po uzyskaniu dyplomu ukończenia tych studiów.

Wymagania dodatkowe:
1. Umiejętność zastosowania i interpretacji przepisów z zakresu ustaw:
• pomocy społecznej,
• o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
• o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
• o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
• ochronie zdrowia psychicznego,
• innych ustaw i rozporządzeń związanych z realizacją zadań pomocy
społecznej,
• kodeksu postępowania administracyjnego,
• o ochronie danych osobowych, i rozporządzenia parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE,
2. Umiejętność obsługi komputera.
3. Umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, cierpliwość.
4. Umiejętność skutecznej komunikacji, empatia, asertywność, odporność na
stres.
5. Umiejętność dobrej organizacji pracy, kreatywność.
6. Doświadczenie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.
7. Odpowiedzialność, sumienność, samodzielność w działaniu oraz
wykazywanie własnej inicjatywy.
8. Prawo jazdy kat. B.

Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Rozpoznawanie, ocena i analiza potrzeb mieszkańców w zakresie pomocy
społecznej.
2. Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych oraz wnioskowanie
na tej podstawie o pomoc dla zainteresowanych.
3. Świadczenie pracy socjalnej w środowisku.
4. Współpraca z instytucjami rządowymi, samorządowymi, organizacjami
pozarządowymi oraz innymi instytucjami, których działalność wspiera formy
pomocy udzielanej klientom pomocy społecznej.
5. Opracowywanie planów pomocy i działań na rzecz osoby lub rodziny, w tym
związanych z realizacją zadań określonych w kontrakcie socjalnym.
6. Udział w grupach roboczych z zakresu przeciwdziałania przemocy.
7. Podejmowanie interwencji na wniosek osób i instytucji zewnętrznych.
8. Sporządzanie opinii na wniosek innych upoważnionych organów.
9. Realizacja zadań wynikających z odrębnych przepisów zawierających
delegację dla pracowników socjalnych.
10.Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
11.Przygotowanie do archiwizacji prowadzonej przez siebie dokumentacji.
12.Obsługa programów komputerowych; Windows, Office, Outlook, HELIOS
13.Tworzenie programów lub projektów oraz współuczestnictwo w realizacji
programów pomocowych kierowanych do różnego rodzaju grup społecznych.

Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny.
2. Życiorys (CV).
3. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
(załącznik Nr 1)
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg
zatrudnienia.
5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z
pełni praw publicznych.
6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
7. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wskazanym
stanowisku.
8. Podpisana klauzula informacyjna – załącznik nr 3

Wszystkie wymagane dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane.

Miejsce i termin składani dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 19 marca 2021r.
do godz. 13.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Żabik 9 lok. 6 i 9, 43-
178 Ornontowice, w zaklejonych kopertach oraz umieszczonym na kopercie
napisem: „ Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Ornontowicach’’ lub przesłać listem poleconym na adres
Ośrodka.

Aplikacje, które wpłyną po niżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
W przypadku wysłania oferty pocztą wiążącym terminem jest data wpływu do
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a nie data nadania.
Nie przyjmuje się dokumentów drogą elektroniczną.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia
osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż
6 %.

Informacje dodatkowe:
Informacje na temat naboru na ww. stanowisko można uzyskać w siedzibie Ośrodka
oraz pod nr tel. 322354503.

Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po terminie określonym w niniejszym
ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

Oferty niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, nie będą
rozpatrywane.

Postępowanie rekrutacyjne:
Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

  • Pierwszy etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym oraz dokonanie
    wstępnej oceny merytorycznej, bez udziału kandydatów,
  • Drugi etap – rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami
    Kandydaci dopuszczeni do drugiego etapu, o terminie i miejscu rozmowy
    zostaną powiadomieni indywidualnie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń Ośrodka oraz
na stronie BIP Ośrodka https://gops-ornontowice.bip.gov.pl/

Załączniki:
– załącznik nr 1 – kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
– załącznik nr 2 – oświadczenia kandydata – wzór,
– załącznik nr 3 – klauzula informacyjna.

 

info: ornontowice.pl