Ornontowice: Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi SEKRETARKA

0
569

Urząd Gminy Ornontowice ogłasza nabór na stanowisko pomocnicze i obsługi – Sekretarka. Zatrudnienie – na czas określony, w pełnym wymiarze czasu pracy.
Kandydat powinien posiadać minimum średnie wykształcenie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Nabór na stanowisko pomocnicze i obsługi : Sekretarka” w siedzibie Urzędu Gminy w punkcie odbioru przesyłek – Recepcja lub przesłać pocztą tradycyjną lub przesłać elektronicznie za pośrednictwem platformy E-PUAP lub SEKAP, w terminie do dnia 29 stycznia 2021 r. do godziny 13.oo.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty:
a) kwestionariusz osobowy dla celów rekrutacji, własnoręcznie podpisany (załącznik do pobrania),
b) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
c) podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych (załącznik do pobrania),
d) podpisane oświadczenie o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (załącznik do pobrania),
e) podpisane oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
f) podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych dla realizacji niniejszego procesu rekrutacji oraz na czas ich ustawowej archiwizacji zgodnie z rzeczowym wykazem akt, a w razie zatrudnienia – w celu realizacji obowiązków pracodawcy związanych z zatrudnieniem – klauzula Informacyjna dla kandydata (załącznik do pobrania),
g) oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu, iż informacje zawarte w ofercie stanowią informację publiczną,
h) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku osób, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1282).

Wójt Gminy Ornontowice
mgr Marcin Kotyczka

Info: ornontowice.pl