Działając na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.).

WÓJT GMINY ORNONTOWICE OGŁASZA III PRZETARG

USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ PRAWA WLASNOŚCI DO NIŻEJ OPISANEGO

LOKALU MIESZKALNEGO

Oznaczenie nieruchomości lokalowej ul. Żabik 9/104 w Ornontowicach

Nieruchomość lokalowa nr 104 zlokalizowana w budynku wielorodzinnym przy ul. Żabik 9 na działce oznaczonej ewidencyjnym numerem: 2598/137 o ł czne• owierzchni 0.1144 ha

Nr Ksi i Wie ste• KAIM/00063378/3 S d Re•ono w Mikołowie
Powierzchnia nieruchomości lokalowe • 33,30 m 2
Opis nieruchomości Lokal usytuowany na I piętrze budynku wielorodzinnego, 2 pokoje, przedpokój, kuchnia, łazienka z wc, udział w częściach wspólnych budynku i w działce gruntu wynosi 0,0192
Przeznaczenie w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego z dnia

29 sierpnia 2012 roku

(Uchwala Nr XXI/196/12

Rady Gminy Ornontowice) oraz sposób za os odarowania

Lokal w budynku wielorodzinnym usytuowany na działce nr 2598/137 położonej wg MPZP obszarze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z przynależnym zagospodarowaniem terenu

MW, dodatkowe przeznaczenie dopuszczalne to zabudowa usługowa, taka jak: obiekty handlow handlu hurtowego i detalicznego, gastronomia, usługi biurowe, administracyjne, gabine ekarskie, fryzjerstwo, wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu (UU) oraz zabudowa usłu ublicznych, takich jak urzędy, administracja, biura, banki, organizacje społeczne i polityczne, wra przynależnym zagospodarowaniem terenu (UP).

Termin zagospodarowania nieruchomości lokalowej Nieruchomość zbywana z chwilą przejęcia przez nabywcę może być użytkowana w sposób dotychczasowy. Szczegółowy sposób zagospodarowania nieruchomości będzie mógł nastąpi oparciu o ustalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z zastosowanie przepisów usta Prawo Budowlane.
Cena wywoławcza 56.000,00 zł

Cena nabycia płatna jest przed podpisaniem umowy notarialnej, najpóźniej dzień przed zawarciem te• umo

Ciężary i ograniczenia ciążące na nieruchomości gruntowej ział III: Służebność drogi na rzecz każdoczesnych właścicieli działki 1563/125, wpisano dni 5 kwietnia 1967 r. Prawo drogi na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości KW nr 5891

• 58911, wpisano dnia 7 czerwca 1969 r.

Dział IV: wolny od wpisów.

Termin i miejsce przetargu Przetarg przeprowadzony zostanie w dniu 7 września 2018 roku w Urzędzie Gminy Ornontowice r ul. Z ci stwa 26a sala 301
Godzina rzetar u 9.00
Wadium oraz warunki uczestnictwa w przetargu 5.600,00 zł
Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto depozytowe Urzędu Gminy Ornontowice nr 28 8454 1053 2001 0011 0695 0009 w taki sposób, aby najpóźniej na 4 dni przed dniem, którym odbywa się przetarg, tj. w dniu 3 września 2018 r., było zaksięgowane na koncie Gminy o przetargu dopuszczone zostaną tylko osoby, które prawidłowo dokonały wpłaty wadium.

Osoby fizyczne i prawne biorące udział w przetargu zobowiązane są do okazania komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz złożenia oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym postępowaniem przetargowym oraz o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu oraz regulaminem. Osoby reprezentujące dopuszczonego do licytacji uczestnika przetargu, winny okazać komisji przetargowej pełnomocnictwo spisane przed notariuszem. W przypadku jeżeli w przetargu uczestniczy tylko jeden z małżonków, a w małżeństwie nie ustanowiono ustroju rozdzielności majątkowej, uczestniczący w przetargu małżonek winien okazać komisji przetargowej pisemne pełnomocnictwo współmałżonka.

Ponadto osoby prawne zobowiązane są również przedłożyć komisji przetargowej aktualny wypis z właściwego rejestru oraz stosowne pełnomocnictwa do reprezentacji podmiotu.

Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy na sprzedaży ponosi nabywca. Jeżeli

osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu (o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży), organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi i ulega przepadkowi na rzecz Gminy Ornontowice. Osoba wygrywająca przetarg zobowiązana jest do wpłaty należnej Gminie Ornontowice kwoty w taki sposób, aby najpóźniej na dzień przed podpisaniem aktu notarialnego wpłata była zaksięgowana na koncie Gminy. Wójt Gminy Ornontowice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych
Postąpienie Przetarg odbywa się w formie stopniowania stawki tzw. postąpienia z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek zło Ch.
Forma władania Prawo własności
Zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży został podany do publicznej wiadomości w dniu 16 października 2017 r. Termin do złożenia wniosku o pierwszeństwo nabycia upłynął w dniu 27 listopada 2017 r. I przetarg odbył się 12 stycznia 2018 r. z wynikiem ne a wn . II rzeta odb ł si 16 marca 2018 r. z nikiem ne a wn m.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Info: bip.ornontowice.pl