Nowe kryteria naboru dzieci do przedszkoli

0
783

 

Począwszy od roku szkolnego 2015/2016 znowelizowana ustawa o systemie oświaty wprowadziła nowe zasady rekrutacji do przedszkoli. Przy przyjęciu do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach i innych form wychowania przedszkolnego, bezwzględne pierwszeństwo mają dzieci zamieszkałe na obszarze danej gminy.
W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, w l etapie postępowania rekrutacyjnego muszą być uwzględnione kryteria ustawowe, które wynikają z obowiązku zapewnienia pomocy szczególnie potrzebującym; tj. pochodzącym z rodzin wielodzietnych, niepełnych, z rodzin w których występuje niepełnosprawność, bądź kandydat objęty jest pieczą zastępczą.

Jednocześnie, ustawa dała samorządom możliwość ustalenia nie więcej niż sześć własnych kryteriów, uwzględniających potrzeby dziecka i jego rodziny oraz lokalne potrzeby społeczne. Kryteria te brane są pod uwagę w przypadku, równorzędnych wyników uzyskanych w l etapie lub jeśli przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.

W tym zakresie Rada Miasta Knurów Uchwałą Nr lV/40/15 z 28 stycznia 2015 r. szczegółowo określiła kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty potwierdzające te kryteria, tym samym nabór do przedszkoli na rok szkolny 2015/2016 odbył się zgodnie z nowelizowaną ustawą o systemie oświaty.

Kierując się jednak uwagami dyrektorów przedszkoli i szkół, a przede wszystkim opiniami rodziców, po zakończonym naborze na rok szkolny 2015/2016 Gmina zamierza przeprowadzić konsultacje społeczne w celu zmodyfikowania obowiązującego katalogu lub stworzenia nowego, który możliwie jak najbardziej spełni oczekiwania społeczne i będzie mógł być zastosowany przy naborze na rok szkolny 2016/2017 i kolejne lata szkolne.

W ankiecie Miejski Zespół Jednostek Oświatowych w Knurowie proponuje cztery kryteria, które zostały opracowane po konsultacjach z dyrektorami miejskich przedszkoli i szkół podstawowych w Knurowie, jest również miejsce na wpisane innych kryteriów, najistotniejszych z Państwa punktu widzenia.

Ankietę można wypełnić elektronicznie na stronie na stronie MZJOś w Knurowie lub tradycyjnie- w wersji papierowej.

Po wypełnieniu wersji papierowej, ankietę można oddać:

– w jednym z miejskich przedszkoli lub szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie Knurowa,
– w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Knurowie przy ul. Kosmonautów 5a
– punkcie konsultacyjnym znajdującym się w siedzibie MZJOŚ (pokój 314) przy Alei Lipowej nr 12 w dniach 21 i 28 października w godzinach od l5:00 do 17:00;
– zeskanować i wysłać mailem na adres: bt@knurow.edu.pl

Termin do nadsyłania opinii upływa w dniu 30 października 2015 r.

Raport z przeprowadzonych konsultacji (zestawienie uwag i wyniki ankiet) opublikowany zostanie przez MZJOś w Knurowie po 13 listopada 2015 r.

info : www.knurow.pl

2015-10-19 15.34.35