Ogłoszenia  programu  Rodzina  500 +

Ważne! Osoby samotnie wychowujące dzieci

Bardzo ważna zmiana dot. przyznania świadczenia wychowawczego
na okres 2017/2018

Świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko (pojęcie to zdefiniowane jest w art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1851) nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

 1. drugie z rodziców dziecka nie żyje;
 2. ojciec dziecka jest nieznany;
 3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
 4. sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka
  i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
 5. dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Rodzic samotnie wychowujący dziecko ma obowiązek dołączyć do wniosku o świadczenie wychowawcze pochodzący lub zatwierdzony przez sąd tytuł wykonawczy, potwierdzający ustalenie świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka od drugiego rodzica.

Chodzi tu o: odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem bądź o umowę o alimenty
w formie aktu notarialnego, w której dłużnik poddaje się egzekucji ale tylko w przypadku, gdy takiej umowie, sąd nadał klauzulę wykonalności.

Istotne jest, jak wynika z powyższego, że w celu potwierdzenia ustalenia alimentów od drugiego rodzica, nie jest konieczne przedstawienie wyroku alimentacyjnego wydawanego przez sąd po zakończonym postępowaniu sądowym zainicjowanym pozwem o alimenty – jeśli sprawa o alimenty już się przed sądem toczy lub np. termin rozprawy jest odległy, wystarczające jest przedstawienie odpisu postanowienia sądu
o zabezpieczeniu powództwa o alimenty.

Zgodnie z art. 737 kodeksu postępowania cywilnego, wniosek o zabezpieczenie powinien zostać rozpoznany przez sąd bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia jego wpływu do sądu.

W związku z powyższym, jeśli osoba samotnie wychowująca dziecko ubiegająca się
o świadczenia wychowawcze, z uwagi na niezakończone postępowanie sądowe o alimenty, nie posiada wyroku zasądzającego alimenty na dziecko, powinna złożyć wniosek do sądu
o zabezpieczenie powództwa o alimenty, a uzyskane postanowienie sądu o zabezpieczeniu powództwa umożliwi otrzymanie świadczenia wychowawczego.
Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy, w przypadku gdy osoba samotnie wychowująca dziecko, której prawo do świadczenia wychowawczego w stosunku do danego dziecka uzależnione jest od ustalenia na rzecz tego dziecka od jego rodzica świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i nie dołączy do wniosku tego tytułu wykonawczego, podmiot realizujący świadczenie wychowawcze przyjmuje wniosek i,
w zakresie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego w stosunku do tego dziecka, wyznacza termin 3 miesięcy na dostarczenie tytułu wykonawczego. W przypadku dostarczenia tytułu wykonawczego lub innych dokumentów poświadczających okoliczności,
o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1–5, w wyznaczonym terminie, świadczenie wychowawcze przysługuje od miesiąca złożenia wniosku, jeżeli spełnione są pozostałe warunki uprawniające do świadczenia.

Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia (art. 19 ust. 4 ustawy).

Powyższe regulacje mają zastosowanie po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na okres rozpoczynający się 1 października 2017 r.

Materiał opracowano na bazie publikacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Rodzina 500+ podręcznik dla samorządów.

 

Okres zasiłkowy 2017/2018

Przypominamy, że wnioski 500+ składane w pierwszym okresie obowiązywania ustawy
o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, tj. 2016/2017 realizowane będą do 30 września 2017 r. Oznacza to, że aby pobierać świadczenie wychowawcze od 1 października 2017 r. należy ponownie złożyć wniosek.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na okres 2017/2018 przyjmowane będą od 1 sierpnia 2017 r.

Wnioski do pobrania tu: wnioski 500plus

lub złożyć elektronicznie: e-wnioski

Aby zachować ciągłość wypłat świadczenia 500+ od pierwszego miesiąca nowego okresu – prawidłowy i kompletny wniosek powinien być złożony w sierpniu 2017 r.  Złożenie wniosku w miesiącu wrześniu lub październiku 2017 roku spowoduje przesunięcie terminu wypłaty świadczenia 500+ na listopad lub grudzień 2017 roku, jednak świadczenie zostanie nadpłacone od miesiąca października 2017 roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz
z dokumentami od dnia 1 sierpnia 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik 2017 r. następuje do dnia 31 października 2017 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz
z dokumentami w okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 30 września 2017 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego za miesiąc październik i listopad następuje do dnia 30 listopada 2017 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz
z dokumentami w okresie od dnia 1 października 2017 r. do dnia 31 października 2017 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego za miesiąc październik, listopad i grudzień następuje do dnia 31 grudnia
2017 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz
z dokumentami w okresie od dnia 1 listopada 2017 r. do dnia 30 listopada 2017 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego za okres od miesiąca złożenia wniosku następuje do dnia 31 stycznia 2018 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz
z dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia 2017 r. do dnia 31 stycznia 2018 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego a okres od miesiąca złożenia wniosku następuje do dnia 28 lutego 2018 r.

 

Jaki dochód liczy się na 500+

Dla świadczeń obowiązujących do 30 września 2017 r. (na stary okres) uwzględnia się dochód rodziny z 2014 roku.

Dla świadczeń obowiązujących od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.,tj. przyznawanych na kolejny okres będzie uwzględniany dochód rodziny z 2016 roku.

Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę ustala się, biorąc pod uwagę dochody członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka (opiekun faktyczny dziecka to osoba faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka); oraz zamieszkujące wspólnie z tymi osobami, pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dzieci, które ukończyły 25 lat – pod warunkiem, że mają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności i w związku z nią przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.

 

Kto dostaje 500+ na jedno dziecko

Świadczenie przysługuje na drugie i kolejne dziecko niezależenie od dochodu. Takie rodziny nie muszą dokumentować dochodu.

Świadczenie 500+ na pierwsze  dziecko dostają rodziny, których dochód nie przekracza kwoty 800 zł netto na osobę. Inaczej wyglądają kryteria dochodowe w przypadku dziecka niepełnosprawnego. Tutaj świadczenie przysługuje na pierwsze dziecko od 1200 zł netto na członka rodziny.

Z uwagi na kryterium dochodowe, wnioskując o świadczenie 500+ na pierwsze dziecko, do wniosku należy dołączyć odpowiednie, zależne od indywidualnej sytuacji rodziny wnioskodawcy, dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do przyznania świadczenia wychowawczego.

Aby otrzymać świadczenie wychowawcze na nowy okres, trzeba złożyć wniosek. Możemy to zrobić przez internet, osobiście w gminie lub za pośrednictwem Poczty Polskiej (liczy się data stempla pocztowego). Wniosek on-line złożysz poprzez: bankowość elektroniczną (sprawdź tę możliwość na stronie Twojego banku), PUE ZUS (platformę usług elektronicznych ZUS), portal Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Emp@tia i ePUAP (elektroniczną platformę usług administracji publicznej). Wniosek jest dostępny w każdym z tych czterech kanałów.

 

Planowane zmiany w świadczeniach 500+ na nowy okres 2017/2018

 1. Zmiany, dotyczące osób samotnie wychowujących dzieci. Zgodnie z Ustawą osoba samotnie wychowująca dzieci to panna kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, chyba, że wychowuje co najmniej jedno wspólne dziecko z jego rodzicem.

Świadczenie wychowawcze na dane (pierwsze i kolejne) dziecko przysługuje osobie samotnie wychowującej dziecko, jeżeli zostało ustalone, na rzecz tego dziecka
od jego rodzica świadczenie alimentacyjne
 na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, z kilkoma wyjątkami:

– drugie z rodziców dziecka nie żyje;

– ojciec dziecka jest nieznany;

– powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego
z rodziców zostało oddalone;

– sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka, bez świadczeń alimentacyjnych ze strony drugiego rodzica;

– dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowana w porównywanych i powtarzających się okresach

 1. Wnioskodawcy oraz członkowie ich rodzin, rozliczający się z Urzędem Skarbowym na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zobowiązane są przedstawić Zaświadczenie Naczelnika Urzędu skarbowego za 2016 r.,zawierające informacje
  o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłacanego podatku.
 1. Osobom, które utraciły dochód z tytułu zatrudnienia lub wyrejestrowały działalność gospodarczą i w okresie trzech miesięcy od dnia utraty dochodu ponownie nawiązały ww. formę zatrudnienia u tego samego pracodawcy lub ponownie rozpoczęły działalność gospodarczą, dochód będzie weryfikowany, tj. nowa umowa będzie traktowana jako kontynuacja dotychczasowego zatrudnienia lub kontynuacja prowadzonej działalności, bez utraty dochodu. Jeżeli w ww. okresie zostało nienależnie pobrane świadczenie 500+ – będzie konieczność zwrotu pobranych świadczeń.
 1. Od 1 sierpnia 2017 r., odpowiednie oświadczenia dotyczące dochodów nieopodatkowanych oraz wielkości gospodarstwa rolnego za poszczególnych członków swojej rodziny, składa, czyli wypełnia i podpisuje, osoba wnioskująca o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, a nie, jak dotychczas, członek rodziny, którego dotyczą dane zawarte w danym oświadczeniu.

Dotyczy to także, składanych od dnia 1 sierpnia 2017 r. jeszcze na obecny okres zasiłkowy/świadczeniowy, w oparciu o dotychczasowy stan prawny obowiązujący do 31 lipca 2017 r., oświadczeń o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Jako dochód uzyskany w roku bazowym 2016 uwzględnia się również wykazaną
w deklaracji podatkowej PIT 37 i PIT 36 za 2015 r. pozostałą do zwrotu i wypłaconą przez Urząd Skarbowy w 2016 r. część niewykorzystanej ulgi podatkowej na dziecko, jeżeli odliczenie było wyższe od podatku.

 

Okres zasiłkowy 2016 rok

Druki 500 plus

Poniższe Wnioski obowiązują do dnia 31.07.2017 r. i dotyczą świadczenia wychowawczego na okres 2016/2017.
Wnioski na nowy okres 2017/2018 zostaną udostępnione na stronie MOPS po zatwierdzeniu zmian Ustawy o pomocy 
państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 ze zm.)  przez Ustawodawcę.

500plus_załacznik1 – Wniosek wypełnia każdy wnioskujący pkt 1. W części 1 dane wnioskodawcy wnioskująca strona wnosi o prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze(jedyne) i kolejne dzieci uprawnone wypełnia część A i B wniosku osoby wnioskuje o 500+ na drugie i kolejne dziecko bez względu na dochód wypełnia tylko cześć B.

500plus_załacznik2 oraz  500plus_załącznik3 – Wniosek wypełnia każda pełnoletnia osoba wskazująca strukturę rodziny. Wyżej wymienione załączniki dotyczą wyłącznie ubiegania się o swiadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko ze względu na kryterium dochodowe.

lub złożyć w formie elektronicznej klikając na  E-WNIOSKI

oraz tradycyjnie za pośrednictwem Poczty Polskiej, a także w wersji elektronicznej, za pomocą: bankowości elektronicznej, Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS), Portalu Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl) oraz za pośrednictwem ePUAP.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie informuje, iż wniosek o świadczenie wychowawcze można pobrać w tut. Ośrodku w godzinach urzędowania

Wiecej informacji o można znaleźć klikając na stronie o PROGRAMIE 500+
Wnioski przyjmowane będą również w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie przy ul. Ks. A .Koziełka 2

Godziny otwarcia :
Poniedziałek   7.30 – 15.30
Wtorek            7.30 – 15.30
Środa              7.30 – 17.30
Czwartek        7.30 – 15.30
Piątek              7.30 – 13.30

Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się z dniem wejścia w życie ustawy czyli
od 01 kwietnia 2016 r. i kończy się dnia 30 września 2017 r.
Ustalenie prawa i wypłata świadczenia wychowawczego dla wniosków złożonych

Druk wniosku 500+ w formacie edytowalnym można pobrać tu: DRUK500plus.docx
oraz w  wersji PDF można pobrać klikając na podany odnośnik: DRUK500plus.pdf
W związku z licznymi zapytaniami, dotyczącymi postępowania w sprawie świadczenia

Zdarza się, że podczas wypełniania wniosku o świadczenie wychowawcze rodzice lub opiekunowie popełniają błędy lub nie wypełniają wszystkich pól.

 Jakie błędy pojawiają się najczęściej?

Najczęstsze z nich to m.in. brak wskazania pierwszego dziecka w składzie rodziny, w przypadku wnioskowania o świadczenie wychowawcze wyłącznie na drugie i kolejne dzieci, brak wskazania współmałżonka w składzie rodziny, brak numeru PESEL członków rodziny, adres zamieszkania wnioskodawcy nie zgadza się z adresem organu właściwego, czy niekompletne dane teleadresowe wnioskodawcy.

500+ w przypadkach, kiedy członkowie rodziny pracują w innych państwach członkowskich UE, EOG lub Szwajcarii przypominamy:

Gdy jeden bądź więcej członków rodziny, występującej o świadczenie wychowawcze, mieszka lub pracuje za granicą wnioski są rozpatrywane przez Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej – ROPS. Dotyczy to także rodziców rozwiedzionych lub żyjących w związkach partnerskich.

Przepisy unijne nie pozwalają na pobieranie świadczeń rodzinnych równocześnie w różnych krajach. Na ich podstawie ustalane jest państwo, które powinno świadczenia danej rodzinie wypłacić. Zasady te regulują przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Postępowanie trwa już bardzo długo, nie mam środków do życia, czy można wcześniej uzyskać świadczenia?

W szczególnych przypadkach, kiedy postępowanie ulega znacznemu przedłużeniu, istnieje możliwość ubiegania się o tymczasowe przyznanie świadczeń rodzinnych w Polsce za okres, w którym instytucja polska nie posiada wszelkich niezbędnych informacji, dotyczących sytuacji w innym państwie. W takim przypadku wnioskodawca może wystąpić do Marszałka Województwa z wnioskiem o tymczasowe przyznanie świadczeń – w oparciu o art. 7 rozporządzenia 987/2009. Należy jednak podkreślić, że wydana na wniosek decyzja ma wyłącznie charakter czasowy i w przypadku otrzymania świadczeń rodzinnych za granicą, może zaistnieć konieczność zwrotu przyznanych w Polsce tymczasowo świadczeń – wraz z ewentualnymi odsetkami.

Konto Rodzinne

Nowelizacja kodeksu rodzinnego i prawa bankowego wchodzi w życie 20 sierpnia. Wprowadza ona specjalne subkonta – bezpłatne, wyodrębnione rachunki rodzinne, do których komornicy nie będą mieli dostępu. Bezpieczne będą środki ze świadczeń i  zasiłków niepodlegających egzekucji, w tym z programu „Rodzina 500 plus”.

Otwarcie i prowadzenie rachunku rodzinnego oraz wypłaty z tego rachunku w banku lub kasie prowadzących rachunek są wolne od jakichkolwiek opłat i prowizji. Nieodpłatne jest również wydanie karty do rachunku i wypłaty z bankomatów danego banku oraz bankomatów wskazanych przez kasę.

Warunkiem uruchomienia rachunku rodzinnego będzie przedłożenie bankowi bądź kasie zaświadczenia wystawionego przez jednostki wypłacające świadczenia i zawierającego numery rachunków bankowych, z których te świadczenia są wypłacane.

Marnotrawienie

Ww. ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zawiera jednak możliwe do zastosowania w nadzwyczajnych, wyjątkowych sytuacjach, mechanizmy zapobiegające marnotrawieniu świadczenia wychowawczego lub wydatkowaniu świadczenia niezgodnie z jego celem. Rozwiązania te określa art. 9 ww. ustawy, zgodnie z którym, w przypadku gdy osoba uprawniona do świadczenia wychowawczego marnotrawi wypłacane jej świadczenie wychowawcze lub wydatkuje je niezgodnie z celem, organ właściwy przekazuje należne osobie świadczenie wychowawcze w całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.

W przypadku marnotrawienia świadczenia wychowawczego, organ wypłacający to świadczenie może zatem zamienić jego wypłatę pieniężną na pomoc nie tylko w formie rzeczowej, tj. np. żywność, ubrania, lekarstwa, itp., ale także na pomoc rodzinie w formie opłacania usług, tj. np. opłacanie kursów językowych, żłobka, przedszkola, basenu, teatru, kosztów internatu, wykupienie obiadów, czy czynszu, itp.

W przypadku posiadania przez gminny organ właściwy wypłacający świadczenie wychowawcze, informacji lub sygnałów o marnotrawieniu świadczenia wychowawczego lub wydatkowania niezgodnie z przeznaczeniem, w celu ustalenia faktycznej sytuacji danej rodziny, u takiej rodziny, zgodnie z art. 15 ww. ustawy, może zostać przeprowadzony przez pracownika socjalnego rodzinny wywiad środowiskowy. Zaś uniemożliwienie, na etapie wypłacania świadczenia wychowawczego, przeprowadzenia ww. rodzinnego wywiadu środowiskowego lub nieudzielenia podczas tego wywiadu wyjaśnień, co do okoliczności objętych wywiadem, powoduje wstrzymanie wypłaty świadczenia.

W przypadku potwierdzenia faktu marnotrawienia świadczenia wychowawczego lub wydatkowania niezgodnie z celem, powyższe rozwiązania pozwalają gminnemu organowi właściwemu, w każdej, konkretnej, indywidualnej sprawie, określić, jaka forma niepieniężna realizacji świadczenia wychowawczego będzie najbardziej właściwa dla danej rodziny.

 

Przykładowe najczęściej zadawane pytania dotyczące programu Rodzina 500+

 1. Czy osoba, która straciła pracę w grudniu 2016 otrzyma 500+?

Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci będzie przysługiwało niezależnie od dochodów rodziny. W przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze dziecko obowiązywać będzie kryterium dochodowe 800 zł lub 1200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego.

Prawo do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres ustala się na podstawie dochodu osiągniętego w roku kalendarzowym 2016 r., z uwzględnieniem określonych ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu. Jeżeli sytuacja rodziny uległa pogorszeniu, to w przypadkach określonych w ustawie, dochodu utraconego nie uwzględnia się. Utrata dochodu ma więc miejsce wtedy, gdy członek rodziny nie osiąga już dochodu, który utracił, np. w wyniku rozwiązania umowy o pracę. W takiej sytuacji do dochodu rodziny nie wlicza się dochodu utraconego, np. nie uzyskiwanego z powodu rozwiązania umowy o pracę.

Ważne! Obniżenie wynagrodzenia w ramach wykonywanego zatrudnienia nie jest utratą dochodu i nie ma wpływu na obliczanie dochodu w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

 1. Dochody mojej rodziny w 2017 roku są poniżej 800 zł. Czy otrzymam wsparcie na pierwsze dziecko?

Nowy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się
1 października 2017 r. i kończy się dnia 30 września 2018 r. W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres, rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2016. Prawo do świadczenia ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów
o utracie i uzyskaniu dochodu.

 1. Czy do wniosku należy dołączyć akt urodzenia dziecka?

Nie, do wniosku nie trzeba będzie dołączać aktu urodzenia dzieci.

 1. Czy świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało uchodźcom znajdującym się na terenie Polski?

W określonych przypadkach świadczenie z programu „Rodzina 500+” otrzymać mogą również cudzoziemcy. W przypadku cudzoziemców obywateli UE/EOG i Szwajcarii, analogicznie jak wobec Polaków przebywających za granicą, stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz inne umowy międzynarodowe wiążące nasz kraj. W przypadku pozostałych obcokrajowców, którzy przebywają w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji oraz tych, którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” na okres co najmniej 6 miesięcy, warunkiem przyznania świadczenia jest zamieszkiwanie w Polsce wraz z rodziną.

 1. Jakie wsparcie otrzyma rodzina z bliźniakami?

W przypadku bliźniąt obowiązywać będzie taka sama zasada, jak w przypadku rodzin z dwójką dzieci. Jeśli rodzina spełnia kryterium dochodowe 800 zł lub 1200 zł (w przypadku dziecka niepełnosprawnego) wtedy otrzyma świadczenie na dwójkę dzieci. Jeśli kryterium nie będzie spełnione, wtedy świadczenie wychowawcze przysługiwać będzie na jedno dziecko.

 1. Czy 500 zł będzie wypłacane, gdy kobieta jest w ciąży?

Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć na dziecko lub dzieci, które już się urodziły.

 1. Czy świadczenie 500 zł przysługuje samotnej bezrobotnej matce?

Tak, jeśli samotna bezrobotna matka spełnia kryterium dochodowe 800 zł przysługiwać jej będzie świadczenie wychowawcze na pierwsze i kolejne dziecko, pod warunkiem, że zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, z kilkoma wyjątkami:

– drugie z rodziców dziecka nie żyje;

– ojciec dziecka jest nieznany;

– powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego
z rodziców zostało oddalone;

– sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka, bez świadczeń alimentacyjnych ze strony drugiego rodzica;

– dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowana w porównywanych i powtarzających się okresach.

 1. Czy mogę pobierać jednocześnie świadczenie wychowawcze 500 zł i rodzicielskie 1000 zł?

Tak, obydwa świadczenia są od siebie niezależne. Należy pamiętać, że świadczenie rodzicielskie wliczać się będzie do dochodu przy ustalaniu kryterium (800 zł lub 1200 zł),
jeśli rodzic stara się o wsparcie na pierwsze dziecko.

 1. Czy zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego wystarczy przy składaniu wniosku o „Rodzina 500+”?

Aby uzyskać szczegółowe, wiążące informacje dotyczące sposobu ustalania dochodu
w indywidualnej sprawie należy się zwrócić do organu właściwego, tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego/ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, który ustali w indywidualnej sprawie sytuację dochodową i rozstrzygnie czy świadczenie wychowawcze przysługuje.

 1. Czy jeśli rodzina mieszka za granicą to otrzyma świadczenie wychowawcze?

Program „Rodzina 500+” jest zgodny z dotychczasową, unijną praktyką koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Pozwala ona ograniczyć przypadki nienależnego pobierania świadczeń przez osoby mieszkające za granicą. Projekt ustawy przewiduje,
że świadczenie nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie
o podobnym charakterze, za wyjątkiem sytuacji, gdy przepisy o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy przewidują inaczej. Zgodnie z projektem Programu Rodzina 500+, rodzice składający wniosek o przyznanie świadczenia są zobowiązani do informowania o każdej zmianie mającej wpływ na prawo do tego świadczenia, w tym również o zmianie miejsca zamieszkania. Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie marszałków województw w Polsce. Marszałek zaś przekazuje te informacje do właściwej gminy.

 1. Jestem mamą 6 dzieci 1/ 23 lata mężatka 2/21 lat pracuje 3/18 lat matura 4/ 15 lat 5/ 13 lat 6/ 10 lat. Na które dzieci mogę złożyć wniosek?

W tym wypadku świadczenie wychowawcze przysługiwać będzie na trójkę najmłodszych dzieci, jeśli spełnione będzie kryterium dochodowe 800 zł lub 1200 zł (w przypadku dziecka niepełnosprawnego). Jeśli kryterium nie jest spełnione wówczas przysługiwać będzie świadczenie na dwójkę dzieci. Trzeba pamiętać, ze dorosłe dzieci do ukończenia 25 lat, które są utrzymywane przez rodziców nadal wliczane są przy ustalaniu dochodu rodziny.

 1. Czy dochód rodziny liczymy za 2016 r.? I czy to będzie dochód netto czy brutto?

Przy ubieganiu się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko lub jedynaka rodzina musi spełnić kryterium dochodowe 800 zł netto lub 1200 zł netto (gdy w rodzinie jest niepełnosprawne dziecko). Nowy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się 1 października 2017 r. i kończy się dnia 30 września 2018 r. W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres, rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2016. Prawo do świadczenia ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

Info: mopsknurow.pl