METROPOLIA: Podsumowanie VII sesji Zgromadzenia

0
488

Za nami VII sesja Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W jej trakcie przedstawionych zostało 17 projektów uchwał, wszystkie uzyskały wymaganą większość i zostały podjęte przez delegatów. Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic podkreślał, że podjęte w czwartek uchwały są „milowymi krokami” dla rozwoju Metropolii.

 

– Przejęcie organizacji transportu publicznego na terenie całej konurbacji, całego związku metropolitalnego oraz w gminach, które obsługiwane były przez dotychczasowych organizatorów, jest krokiem milowym. Koniec dyskusji nad finansowaniem studium transportowego. Sam fakt, że taki dokument powstanie w najbliższym czasie, to jest ogromna sprawa. Decyzja o przystąpieniu do budowy ramowego planu zagospodarowania przestrzennego i strategii, to są naprawdę milowe kroki – podsumowywał prezydent Frankiewicz. 

 

Najwięcej z przedstawionych dzisiaj uchwał dotyczyło kwestii związanych z transportem publicznym:

 

  • Zgromadzenie wyraziło zgodę, aby Metropolia zawarła porozumienia z KZK GOP, MZKP Tarnowskie Góry oraz z 11 gminami tzw. porozumienia tyskiego, które znajdują się w obszarze funkcjonowania MZK Tychy ws. przekazania GZM, realizowanych przez nie zadań i obowiązków jako organizatorów transportu zbiorowego. Jest to jeden z etapów prowadzący do tego, by od 1 stycznia Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia scaliła w strukturach Zarządu Transportu Metropolitalnego – trzech, dotychczas samodzielnie funkcjonujących, organizatorów. Dodajmy, że w porozumieniach, na których zawarcie wyraziło zgodę Zgromadzenie, określony zostanie m.in. sposób finansowania zadań, sposób zawierania umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz regulowane będą sprawy majątkowe.

 

  • Przyjęte zostały również uchwały, w których Zgromadzenie dało „zielone światło” do zawarcia porozumień z 11 gminami, które do Metropolii nie należą, ale znajdowały się dotychczas w obszarze funkcjonowania MZKP Tarnowskie Góry oraz MZK Tychy. Chodziło o to, by od 1 stycznia 2019 roku, gdy Metropolia już będzie organizatorem transportu zbiorowego na swoim obszarze, mogła objąć również te gminy.

 

  • Przyjęto uchwały dotyczące przyznania dotacji celowej KZK GOP, MZKP Tarnowskie Góry oraz MZK Tychy, z której pokryte zostaną koszty związane z wprowadzaniem bezpłatnych przejazdów dla kierowców w Dni Smogowe oraz bezpłatnych przejazdów dla dzieci i młodzieży do 16 lat.

 

  • Wyrażano również zgodę na to, by Metropolia zawarła z KZK GOP porozumienie ws. technicznej realizacji i obsługi metropolitalnych linii autobusowych, które miałyby zostać uruchomione w drugiej połowie 2018 roku. Planowany przebieg linii lotniskowych: Katowice – lotnisko; Katowice – Sosnowiec – Będzin – lotnisko; Gliwice – Zabrze – Bytom- Piekary Śląskie – lotnisko; Tychy – Katowice – lotnisko.

 

Przyjęto również uchwały dotyczące przystąpienia do opracowania ramowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, opracowania projektu strategii GZM, planu pracy komisji rewizyjnej.

Zgromadzenia wyraziło również wolę zwrócenia się do Sejmiku Województwa Śląskiego oraz do Wojewody Śląskiego o wydanie opinii w sprawie wniosków dotyczących powiększenia obszaru Metropolii, które zostały złożone przez gminy Ornontowice oraz Orzesze. To pierwszy etap procedury związanej ze zmianą obszaru i granic  związku metropolitalnego. Zgodnie z ustawą – wniosek taki, który musi zostać w ostatniej fazie przygotowany i  przyjęty przez Zgromadzenie, składany jest ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej. Musi on zawierać: pozytywną opinię rady gminy, która chce wstąpić do Metropolii (musi to zostać poprzedzone konsultacjami społecznymi), opinię sejmiku województwa śląskiego, opinię wojewody śląskiego oraz pozytywną opinię zgromadzenia GZM. Powiększenie obszaru metropolitalnego jest możliwe tylko na podstawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Rady Ministrów do ustawy o związku metropolitalnym w woj. śląskim. W rozporządzeniu tym są bowiem wymienione wszystkie gminy, tworzące GZM.

 

info: Metropolia GZM