Knurów

Kolejne pieniądze dla organizacji pozarządowych

 

84 tys. zł przeznaczono na wsparcie organizacji pozarządowych w kolejnym konkursie dotacyjnym, ogłoszonym przez Urząd Miasta. Tym razem oferty można składać na realizację zadań z zakresu:

a) promocji działalności artystycznej i sportowej osób z niepełnosprawnością,
b) organizacji działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia,
c) edukacji społecznej,
d) organizacji działań aktywizujących mieszkańców,
e) promocji działalności hobbystycznej,
f) organizacji działań związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa kulturowego,
g) organizacji działań proekologicznych,
h) działań związanych z pomocą dla najuboższych mieszkańców,
i) prowadzenia konsultacji i szkoleń dla osób dotkniętych skutkami uzależnień.

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się w terminie od 8 lutego 2016 r. a skończy nie później niż do 15 grudnia 2016 r.

Formularz ofertowy należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta Knurów do dnia 23 lutego 2016 r.

Zgodnie z warunkami konkursowymi, dofinansowanie do realizowanych zadań może maksymalnie wynieść 80% kwalifikowanych kosztów. Szczegółowe kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty, warunkach umowy, zasadach kontroli i oceny są zawarte w ogłoszeniu o konkursie. Treść ogłoszenia oraz formularz ofertowy dostępne są również w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Knurowie przy ulicy Ogana 5.

Szczegółowych informacji w w/w zakresie można uzyskać pod numerem telefonu: 32 339-22-52 (Inspektor Krystian Pluta).

Info : www. knurow.pl

12631493_1027706220615929_9177042060306846368_n