Informacje

Koleje Śląskie: Nowa ulga ustawowa dla Honorowych Dawców Krwi

Bardzo dobra informacja dla HDK. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami.

Informujemy, że do systemu sprzedaży została dodana nowa ulga dla honorowego dawcy krwi, który oddał co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocze po chorobie COVID-19, obowiązująca w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii przy przejazdach na podstawie biletów jednorazowych.

Przypominamy, że uprawnienie do ulgi poświadcza zaświadczenie potwierdzające co najmniej 3 donacje, wydane przez regionalne centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa, Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa lub Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa utworzone przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
Zaświadczenie zawiera:
– datę wydania zaświadczenia;
– imię i nazwisko dawcy krwi;
– numer PESEL dawcy krwi;
– informację o oddaniu 3 donacji krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19.

Uprawnienia do ulgi przysługują przez 6 miesięcy od dnia wystawienia ww. zaświadczenia.
Informujemy również, że jeżeli honorowy dawca krwi otrzymał przed 26 stycznia 2021 r. zaświadczenie potwierdzające 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocze po chorobie COVID-19, wówczas z ulgowych przejazdów może korzystać przez okres 6 miesięcy od dnia 26 stycznia 2021 r., tj. od wejścia w życie ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021, poz. 159).

info: Koleje Śląskie