InformacjeKnurów

Knurów: Znamy wstępną listę projektów dopuszczonych do głosowania w Budżecie Obywatelskim

Urząd Miasta Knurów informuje, iż Zespół ds. budżetu obywatelskiego zakończył weryfikację projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego. Kolejność projektów na liście ustalana jest na podstawie daty wpływu do Urzędu Miasta, z podziałem na projekty „twarde” i „miękkie”.

Lista projektów „twardych” zaopiniowanych pozytywnie
1. PARK HISTORYCZNO-REKREACYJNY DLA MIESZKAŃCÓW KRYWAŁDU I NIE TYLKO…
2. PARK SENSORYCZNY W KNUROWIE – MIEJSCE NAUKI, RELAKSU I WYPOCZYNKU.
3. BEZPIECZNY SPACER – REMONT CHODNIKA PRZY UL. KLASZTORNEJ.

Lista projektów „miękkich” zaopiniowanych pozytywnie
1. SPACERY PRZYRODNICZE Z EDUKACJĄ ORNITOLOGICZNĄ.
2. MINIZAWODY LEKKOATLETYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.
3. KOMIKSOWY ZAWRÓT GŁOWY.
4. MYŚLI I SŁOWA – SPOTKANIA LITERACKIE..
5. TEMATYCZNE POTAŃCÓWKI W ART CK.
6. FESTIWAL ROZRYWKI – MUZYKA, PASJA I ZABAWA.
7. DZIEŃ DZIECKA W PARKU MIEJSKIM IM. DR FLORIANA OGANA.
8. WYSTAWA FOTOGRAFICZNA „KNURÓW WCZORAJ I DZIŚ”.
9. KNUROWSKIE SENIORALIA 2025.
10. FESTIWAL TAŃCA KNURÓW 2025.

Lista projektów „twardych” zaopiniowanych negatywnie wraz z uzasadnieniem:
1. SENSORYCZNY PLAC ZABAW WRAZ Z MIEJSCEM DO WYPOCZYNKU DLA RODZICÓW „ZIELONY ZAKĄTEK”.
Projekt nie spełnia wymogu określonego w § 5 ust. 2 pkt. 3 załącznika do Uchwały nr XXI/260/2020 Rady Miasta Knurów z dnia 19.02.2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z Budżetem Obywatelskim Miasta Knurów. Zgodnie z powyższym projekt musi być wykonalny prawno technicznie. W wyniku weryfikacji ustalono, we wskazanej w projekcie lokalizacji istnieje duża ilość uzbrojenia podziemnego, w tym ciek Knurówka. Wskazany teren koliduje również z istniejącym separatorem oraz kanalizacją sanitarną i deszczową. Ponadto nowelizacja ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska przewiduje konieczność opracowania przez gminy dokumentu o charakterze strategiczno – wdrożeniowym mającym na celu zmniejszenie podatności miasta na zmiany klimatu, w tym poprawę zdolności przystosowania miasta do zmian klimatu. Dokument ma stanowić plan krótko i długoterminowych zadań adaptacyjnych. W związku z tym, że proponowana lokalizacja obejmuje dolinę cieku Knurówka, wskazane jest pozostawienie terenu w stanie niezagospodarowanym, celem prowadzenia przyszłościowych działań na rzecz zwiększenia odporności naszej gminy na zmiany klimatu, w tym zwiększanie retencji wody opadowej i roztopowej, rozwój zieleni oraz tzw. odbetonowanie przestrzeni miejskiej.

2. „ZIELONE MERKURY” ZAGOSPODAROWANIE I ZADRZEWIENIE CENTRUM HANDLOWEGO MERKURY UL. J. SOBIESKIEGO
Projekt nie spełnia wymogu określonego w § 5 ust. 2 pkt. 5 lit. f załącznika do uchwały Nr XXI/260/2020 Rady Miasta Knurów z dnia 19.02.2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z Budżetem Obywatelskim Miasta Knurów. Zgodnie z powyższym nie mogą być realizowane projekty, których realizacja miałaby przebiegać na terenach nie będących własnością Miasta.

3. WODNY PLAC ZABAW PRZY NIVEA.
Projekt nie spełnia wymogu określonego w § 5 ust. 2 pkt. 3 załącznika do uchwały Nr XXI/260/2020 Rady Miasta Knurów z dnia 19.02.2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z Budżetem Obywatelskim Miasta Knurów. Zgodnie z powyższym projekt musi być wykonalny prawno technicznie i możliwy do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego. W wyniku weryfikacji ustalono, że realizacja całości projektu obejmująca opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych nie jest możliwa w trakcie jednego roku budżetowego. Ponadto projekt zakłada zabudowę elementu architektury wodnej, który wymagałby wybudowania jednocześnie toalety, przebieralni, przyłączy wodno – kanalizacyjnych, przyłącza elektrycznego oraz ogrodzenia terenu. W związku z powyższym projekt jest niedoszacowany, a całkowity koszt przekroczyłby kwotę przeznaczoną na realizacje zadań twardych określoną w Zarządzeniu Nr 139/SO/2024 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 08.04.2024 r. w sprawie: konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego Miasta Knurów.

4. PODPÓRKI DLA ROWERZYSTÓW.
Projekt nie spełnia wymogów określonych w § 5 ust. 2 pkt. 5 lit. d i f załącznika do uchwały Nr XXI/260/2020 Rady Miasta Knurów z dnia 19.02.2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z Budżetem Obywatelskim Miasta Knurów. Zgodnie z powyższym nie mogą być realizowane projekty, które wymagały by współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych oraz których realizacja miałaby przebiegać na terenach nie będących własnością Miasta.

5. KOSZE I ŁAWKI NA 1-GO MAJA.
Projekt nie spełnia wymogów określonych w § 5 ust. 2 pkt. 5 lit. d i f załącznika do uchwały Nr XXI/260/2020 Rady Miasta Knurów z dnia 19.02.2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z Budżetem Obywatelskim Miasta Knurów. Zgodnie z powyższym nie mogą być realizowane projekty, które wymagały by współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych oraz których realizacja miałaby przebiegać na terenach nie będących własnością Miasta.

6. BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNYCH WYBIEGÓW DLA PSÓW „PSI PARK”.
W wyniku weryfikacji formalnej projektu ustalono, że ilość podpisów na liście poparcia projektu wynosi 34. Zgodnie z § 7 ust. 1 załącznika do uchwały Nr XXI/260/2020 Rady Miasta Knurów z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z Budżetem Obywatelskim Miasta Knurów propozycję projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego składa się na formularzu do którego wnioskujący dołącza listę poparcia dla projektu, podpisaną przez co najmniej 35 mieszkańców Knurowa w przypadku projektów „twardych” i 25 mieszkańców Knurowa w przypadku projektów „miękkich”. W/w projekt nie spełnił tego wymogu.

7. REWITALIZACJA PARKU PRZY UL. SZPITALNEJ.
Projekt nie spełnia wymogu określonego w § 5 ust. 2 pkt. 3 załącznika do uchwały Nr XXI/260/2020 Rady Miasta Knurów z dnia 19.02.2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z Budżetem Obywatelskim Miasta Knurów. Zgodnie z powyższym projekt musi być wykonalny prawno technicznie. W wyniku weryfikacji ustalono, że działka 3065 zagospodarowana jest w części jako ogólnodostępny parking, natomiast w obrębie działki 1788 posadowiony jest separator oraz osadnik, do których musi być zapewniony dojazd w celach eksploatacyjnych, na w/w terenach dokonano również nasadzeń nowych drzew. Ponadto nowelizacja ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska przewiduje konieczność opracowania przez gminy dokumentu o charakterze strategiczno – wdrożeniowym mającym na celu zmniejszenie podatności miasta na zmiany klimatu, w tym poprawę zdolności przystosowania miasta do zmian klimatu. Dokument ma stanowić plan krótko i długoterminowych zadań adaptacyjnych. W związku z tym, że proponowana lokalizacja obejmuje dolinę cieku Knurówka, wskazane jest pozostawienie terenu w stanie niezagospodarowanym, celem prowadzenia przyszłościowych działań na rzecz zwiększenia odporności naszej gminy na zmiany klimatu, w tym zwiększanie retencji wody opadowej i roztopowej, rozwój zieleni oraz tzw. odbetonowanie przestrzeni miejskiej.

8. SPORT TO ZDROWIE – INWESTUJEMY W KNUROWSKICH SPORTOWCÓW!
Projekt nie spełnia warunku ogólnodostępności określonego w § 5 ust. 1 załącznika do uchwały Nr XXI/260/2020 Rady Miasta Knurów z dnia 19.02.2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z Budżetem Obywatelskim Miasta Knurów.

9. SUPER ZJEŻDŻALNIA DLA KAŻDEGO TO COŚ ODLOTOWEGO.
Projekt nie spełnia wymogu określonego w § 5 ust. 2 pkt. 5 lit. c załącznika do Uchwały nr XXI/260/2020 Rady Miasta Knurów z dnia 19.02.2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z Budżetem Obywatelskim Miasta Knurów. Zgodnie z powyższym nie mogą być realizowane projekty sprzeczne z obowiązującymi w Mieście planami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, programami branżowymi, unijnymi, przedsięwzięciami wpisanymi do Wieloletniej Prognozy Finansowej. W wyniku weryfikacji ustalono, że w ramach inwestycji pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół tężni na cele parkowe w Knurowie” zostanie zagospodarowany teren wokół górki na której wnioskodawca zaproponował usytuowanie zjeżdżali.

10. KNUROWSKIE ŹRÓDEŁKA WODY PITNEJ. NATURA-EKOLOGIA-ZDROWIE. „KEDY GORKO TO DULDEJ” – KIEDY CIEPŁO TO SIĘ NAPIJ.
Projekt nie spełnia wymogów określonych w § 5 ust. 2 pkt. 5 lit. a, b, d załącznika do uchwały Nr XXI/260/2020 Rady Miasta Knurów z dnia 19.02.2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z Budżetem Obywatelskim Miasta Knurów. Zgodnie z powyższym nie mogą być realizowane projekty które nieprecyzyjnie określają miejsce i sposób realizacji projektu, które po ich realizacji generowałyby koszty utrzymania niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości projektu oraz wymagające współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych. W wyniku weryfikacji ustalono, że projekt wymagałby współpracy z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Knurowie, jest niedoszacowany, a koszt jego utrzymania po realizacji byłby niewspółmiernie wysoki w stosunku do wartości projektu. Ponadto w projekcie nie wskazano konkretnej lokalizacji, wskazana działka 695/57 nie stanowi własności gminy, a część wskazanych działek nie figuruje w ewidencji gruntów i budynków.

Lista projektów „miękkich” zaopiniowanych negatywnie wraz z uzasadnieniem
1. WESOŁE MERKURY – SPOTKANIA PLENEROWE DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA KNURÓW.
Projekt nie spełnia wymogu określonego w § 5 ust. 2 pkt. 5 lit. f załącznika do uchwały Nr XXI/260/2020 Rady Miasta Knurów z dnia 19.02.2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z Budżetem Obywatelskim Miasta Knurów. Zgodnie z powyższym nie mogą być realizowane projekty, których realizacja miałaby przebiegać na terenach nie będących własnością Miasta.

2. GRA TERENOWA NA ORIENTACJĘ.
Projekt nie spełnia wymogu określonego w § 5 ust. 2 pkt. 5 lit. f załącznika do uchwały Nr XXI/260/2020 Rady Miasta Knurów z dnia 19.02.2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z Budżetem Obywatelskim Miasta Knurów. Zgodnie z powyższym nie mogą być realizowane projekty, których realizacja miałaby przebiegać na terenach nie będących własnością Miasta.

Zgodnie z § 18 załącznika do uchwały Nr XXI/260/2020 Rady Miasta Knurów z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z Budżetem Obywatelskim Miasta Knurów autorom projektów zaopiniowanych negatywnie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Prezydenta Miasta Knurów, w terminie 5 dni roboczych od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku weryfikacji wniosków t.j. od dnia 10.07.2024 r. Odwołanie można złożyć elektronicznie na adres um@knurow.pl lub papierowo w Urzędzie Miasta Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5.

Więcej informacji na temat Budżetu Obywatelskiego Miasta Knurów: www.knurow.budzet-obywatelski.org.

Info: UM Knurów
Fot. Krzysztof Jojko (StudioKJ)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *