KnurówNewsy

Knurów: Walne Zgromadzenie Wyborcze w LWSM – CZERWIEC 2019

Walne Zgromadzenie – CZERWIEC 2019
 
Zarząd Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie uprzejmie informuje, że że w dniach 10, 11, 12, 13, 14 czerwca 2019r. odbędzie się pięcioczęściowe Walne Zgromadzenie Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie.
 
 
 
 
Pierwsza część odbędzie się w dniu 10.06.2019 r. o godzinie 17:00 w Restauracji „PROTOS” przy ul. Szpitalnej 29 w Knurowie, dla osiedla Wojska Polskiego I oraz członków posiadających lokale użytkowe.
Druga część odbędzie się w dniu 11.06.2019 r. o godzinie 17:00 w Restauracji „PROTOS” przy ul. Szpitalnej 29 w Knurowie, dla osiedla Wojska Polskiego II.
Trzecia część odbędzie się w dniu 12.06.2019 r. o godzinie 17:00 w Restauracji „PROTOS” przy ul. Szpitalnej 29 w Knurowie, dla osiedla 1000 lecia PP oraz członków posiadających lokale użytkowe.
Czwarta część odbędzie się w dniu 13.06.2019 r. o godzinie 17:00 w sali Ogrodu Działkowca „Pod Różą” w Knurowie 3, dla osiedla przy ul. Al. Piastów i Sztygarskiej.
Piąta część  odbędzie się w dniu 14.06.2019 r. o godzinie 17:00 w Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. 1-go Maja 11 w Knurowie, dla osiedla przy ul. Pocztowej i Spółdzielczej.
  
Porządek obrad wszystkich pięciu części Walnego Zgromadzenia jest identyczny.
 
Ze względów techniczno – organizacyjnych prosimy o przybycie na Walne Zgromadzenie Spółdzielni przynajmniej na 30 minut wcześniej przed planowanym rozpoczęciem obrad.
 
Projekt uchwały, która ma być przedmiotem obrad będzie do wglądu począwszy od dnia 27.05.2019 r. w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. J. Sobieskiego 6 w Knurowie w pokojach nr 23 i 13 oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.lwsm.pl
 
Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Przed wejściem na salę obrad należy okazać dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość, a następnie podpisać listę obecności. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i jest dołączane do protokołu Walnego Zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu z chwilą stwierdzenia prawomocności Walnego Zgromadzenia. Ze względów organizacyjnych wskazane jest, aby pełnomocnictwo zostało złożone w siedzibie Spółdzielni na trzy dni przed rozpoczęciem danej części Walnego Zgromadzenia.
Szczegółowy tryb obrad Walnego Zgromadzenia określa Statut Spółdzielni – tekst jednolity z dnia 8 grudnia 2001 r. z późniejszymi zmianami (dostępny na stronie internetowej Spółdzielni www.lwsm.pl lub w siedzibie Spółdzielni).
 
Z uwagi na fakt, że w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni przewidywany jest wybór członków Rady Nadzorczej Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie na 3 – letnią kadencję 2019 – 2022 uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 29 Statutu Spółdzielni, kandydatów na członków Rady Nadzorczej zgłaszają członkowie Spółdzielni na piśmie na co najmniej 15 dni przed terminem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia. Szczegółowych informacji udziela Dział ds. Mieszkaniowych, Organizacyjnych i Obrotu Nieruchomościami pok. nr 22-24 telefon 32 235-14-25 wewn. 33, 34, 52.
 
PORZĄDEK OBRAD:
 
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybory Prezydium.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz w miarę frekwencji i potrzeb, Komisji Mandatowo – Wyborczej, Komisji Uchwał oraz innych ewentualnych komisji. 
5. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Wyborczej, a w razie braku jej wyboru – sprawozdanie Przewodniczącego Prezydium, stwierdzające prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał oraz odczytanie listy pełnomocnictw.
6. Podjęcie Uchwały nr 1 w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie na 3 – letnią kadencję 2019 – 2022.
7. Przedłożenie pod głosowanie projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków Spółdzielni zgodnie z art 83 ust. 13 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
8. Sprawozdanie Komisji Uchwał, a w razie braku jej wyboru – sprawozdanie Przewodniczącego Prezydium.
9. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
10. Zakończenie obrad.