KnurówNewsy

Knurów: Trzęsie na Farskich – informacja kopalni na interpelacje radnego.

Do naszej redakcji wpływają informacje dotyczące wstrząsów terenu w rejonie osiedla Farskie Pola, związane z eksploatacją prowadzoną przez JSW S.A.
   Dzięki zaangażowaniu się w temat Radny Miasta Knurów Andrzej Porada, złożył 24.01 br interpelację w w/w temacie w knurowskim magistracie.

Odpowiedź właśnie dzisiaj wpłynęła za jego pośrednictwem na nasze biurko, a w niej czytamy:

„W odpowiedzi odnośnie występowania wstrząsów górotworu w rejonie osiedla
Farskie Pola związanych z eksploatacją prowadzoną prez JSW S.A.

W odpowiedzi na interpelację Pana Andrzeja Porady (pismo BRM.0003.6.2023 z dnia
30.01.2023r.) dotyczace wstrzasów górotworu z rejonu osiedla Farskich Pól w Knurowie

informujemy, że w styczniu oraz lutym bieżącego roku Kopalniana Stacja Geofizyki Górniczej zarejestrowała łącznie 17 wysokoenergetycznych wstrzasów górotworu rzedu 105J=10%J wywołanych prowadzoną działalnością górniczą.
Kopalnia „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów prowadzi aktualnie w rejonie Farskich
Pól eksploatacje pokladu 405/1 systemem ścianowym z zawałem skał stropowych na głębokości około 950 m. Aktualnie front ściany od rejonu osiedla Farskich Pól znajduje sie w odległości poziomej około 550 m, przy czym odległość ta będzie się systematycznie zwiększać. Zarejestrowane wstrząsy górotworu według górniczej skali intensywności sejsmicznej GSIS-2017 zostały zakwalifikowane do 0 i I stopnia, na podstawie zapisów z aparatury ARP2000 służącej do pomiarów przyspieszeń drgań gruntu, której stanowiska pomiarowe w tym rejonie terenu górniczego kopalni zabudowane są budynku Gminy Gierałtowice oraz w budynku przy szybie „Aniołki’. Wstrząsy górotworu zaliczone do 0 i I stopnia intensywności według skali GSIS-2017 to wstrząsy tylko odczuwalne przez człowieka, ale całkowicie nieszkodliwe dla wszystkich elementów konstrukcynych i niekonstrukcyjnych budynków. Ponadto kopalnia posiada ekspertyzę oddziaływania wstrząsów na obiekty powierzchniowe z której wynika jednoznacznie, że w trakcie dotychczasowej eksploatacji pokładów węgla nie zostały przekroczone prognozowane wartości przyspieszeń drgań gruntu.
Pragniemy również nadmienić, ze deklaracje w trakcie spotkania przedstawicieli kopalni z mieszkancami miasta Knurów odnośnie zakończenia uciążliwego wpływu generowanych wstrząsów górotworu związane z działalnością górniczą, które to spotkanie miało miejsce we wrześniu ubiegłego roku, dotyczyły rejonu ulicy Rakoniewskiego i Wilsona. Zgodnie z poczynioną deklaracją eksploatacja w tym rejonie została zakończona i od tej pory nie zarejestrowano w tym rejonie wstrzasów górotworu.
Główną przyczyną generowanych wstrząsów górotworu w rejonie osiedla Farskich Pól w trakcie bieżącej eksploatacji pokładu 405/1 jest nierównomierna eksploatacja pokładów węgla wyżej leżących, która miała miejsce w latch 80-tych ubiegłego wieku. Doświadczenia kopalni w zakresie dotychczasowej eksploatacji pokładów węgla w rejonie Farskich Pól wskazują, że po oddalaniu sie frontów prowadzonych ścian od obszaru nierównomiernego eksploatacji intensywność generowanych wstrząsów górotworu znacząco malała. Dla weryfikacji przyjętego założenia kopalnia zaprosiła reczoznawców z dziedziny tąpań z Akademii Górniczo-Hutniczej, którzy potwierdzili słuszność przyjętej genezy wstrząsów. W trakcie przedmiotowego posiedzenia określono również, że intensywność występowania wstrząsów górotworu powinna znaczaco zmaleć w drugiej połowie marca bieżącego roku.
Wychodząc naprzeciwko odczuwalnego niepokoju mieszkanców Farskich Pól wywołanego występującymi wstrzasami górotworu, kopalnia da potwierdzenia kwalifikacji rejestrowanych wstrzasów do maksymalnie I stopnia według skali GSIS-2017, zabuduje na terenie Farskich Pól dodatkowe stanowisko aparatury ARP2000 da pomiaru drgań gruntu.”