InformacjeKnurówNewsy

Knurów: Rusza kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego

Budżet Obywatelski zwany również partycypacyjnym, należy rozumieć jako formę konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia wydatków z wydzielonej części budżetu Miasta Knurów na dany rok kalendarzowy, na wskazane przez mieszkańców propozycje zadań. Jest to demokratyczny proces, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście, w perspektywie kolejnego roku.

W skrócie oznacza to, że:

– mieszkańcy zgłaszają propozycje projektów do budżetu, które następnie są analizowane pod kątem możliwości realizacji;

– propozycje projektów, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod powszechne i bezpośrednie głosowanie;

– w efekcie, najwyżej ocenione lub najczęściej wskazywane propozycje projektów przeznacza się do realizacji – wpisując je do budżetu.

Budżet Obywatelski Miasta Knurów na 2024 rok wynosi 1 137 800 złotych (967 130,00 zł na realizacje projektów z kategorii zadań „twardych”; 170 670,00 zł na realizacje projektów z kategorii zadań „miękkich”).

W ramach Budżetu Obywatelskiego zgłaszane mogą być projekty, które przyczynią się do rozwoju miasta, w szczególności z zakresu:

– budowy, modernizacji lub remontu elementu infrastruktury miejskiej;

– działania mające na celu poprawę warunków życia i funkcjonowania mieszkańców;

– wydarzenia o charakterze społecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym.

Projekty do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Miasta Knurów. W przypadku zgłoszenia wniosku przez mieszkańca, który nie ma ukończonych 16 lat konieczna jest zgoda jego opiekuna prawnego do uczestniczenia w procedurze Budżetu Obywatelskiego na etapie składania projektów.

Formularz zgłoszeniowy projektu można pobrać za pośrednictwem strony internetowej https://knurow.budzet-obywatelski.org/wszystk…/do-pobrania lub w siedzibie Urzędu Miasta Knurów (ul. dr. Floriana Ogana 5).

Propozycja projektu musi zostać poparta pisemnie przez co najmniej 35 mieszkańców Knurowa w przypadku projektów „twardych” i 25 mieszkańców Knurowa w przypadku projektów „miękkich”.

Kompletne wnioski należy składać w wersji papierowej w biurze podawczym Urzędu Miasta lub wysłać listem na adres Urzędu Miasta Knurów, ul. Dr. Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów z dopiskiem „Budżet Obywatelski”, w terminie określonym w Harmonogramie. W przypadku wysłania wniosku drogą listową, za datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Harmonogram prac nad Budżetem Obywatelskim:

 1. Ogłoszenie przystąpienia do konsultacji społecznych z mieszkańcami Knurowa dotyczących Budżetu Obywatelskiego (do 28.04.2023)
 2. Akcja informacyjno – promocyjna dotycząca rozpoczęcia procedury Budżetu Obywatelskiego Miasta Knurów (do 07.05.2023)
 3. Zgłaszanie propozycji projektów do Budżetu Obywatelskiego (od 08.05.2023 do 28.05.2023)
 4. Weryfikacja formalno-prawna i merytoryczna zgłoszonych wniosków przez Zespół ds. budżetu obywatelskiego celem zatwierdzenia (od 29.05.2023 do 06.07.2023)
 5. Podanie do publicznej wiadomości listy projektów dopuszczonych do głosowania oraz listy projektów zaopiniowanych negatywnie wraz z uzasadnieniem (do 12.07.2023)
 6. Składanie odwołań od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania (od 13.07.2023 do 19.07.2023)
 7. Rozpatrywanie odwołań (do 28.07.2023)
 8. Podanie ostatecznej listy projektów poddanych pod głosowanie (do 04.08.2023)
 9. Akcja informacyjno – promocyjna zachęcająca do udziału w głosowaniu (od 04.08.2023 do 27.08.2023)
 10. Głosowanie mieszkańców na zatwierdzone projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego (od 28.08.2023 do 10.09.2023)
 11. Podanie do publicznej wiadomości wyników głosowania (do 22.09.2023)

Wybrane w głosowaniu przez mieszkańców projekty z największą liczbą głosów zostają ujęte w projekcie budżetu miasta na dany rok kalendarzowy.

Wszelkie szczegóły dotyczące Budżetu Obywatelskiego w Knurowie dostępne są na specjalnej stronie internetowej https://knurow.budzet-obywatelski.org/

AW