Knurów: LWSM zaprasza do złożenia oferty cenowej…

0
296

Lokatorsko – Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie

zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pod nazwą:

„Zaprojektuj i wykonaj modernizację instalacji hydrantowej zgodnie z aktualnymi przepisami p.poż. w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Kapelanów Wojskowych 1; 3; 4

w Knurowie”.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową

w zakresie modernizacji wewnętrznej instalacji hydrantowej tj. dostosowania jej do obowiązujących przepisów. Wykonawca składający ofertę cenową, po dokonaniu wizji lokalnej we własnym zakresie i na swoją odpowiedzialność określi niezbędny zakres prac projektowych, wykonawczych oraz związanych z tym kosztów np. z uzyskaniem opinii, decyzji administracyjnych itp. Dokumentację projektową należy wykonać w 4 egzemplarzach w wersji tradycyjnej (papierowej) oraz 1 szt. w wersji elektronicznej (pdf). Ponadto wykonawca zobowiązany jest przy opracowywaniu oferty uwzględnić konieczność opracowania: kosztorysu inwestorskiego wraz z jego jednokrotną aktualizacją i przedmiaru robót odpowiednio w 3 + 1 egzemplarzach.

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1) druk oferty cenowej (załącznik nr 1),

2) opis proponowanych rozwiązań

3) oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem zapytania i miejscem wykonywania prac, (załącznik nr 2),

4) oświadczenie o posiadaniu zdolności technicznych, finansowych i kadrowych do wykonania przedmiotu oferty w wymaganym terminie, poparte referencjami.(załącznik nr 3),

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę cenową należy przesłać pisemnie na adres Zamawiającego lub drogą elektroniczną na adres: lwsm@lwsm.pl , do dnia 01.02.2023 do godziny 12.00.

Niniejsze zapytanie nie jest zamówieniem i nie obliguje Zamawiającego do skorzystania z przedstawionej oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.

więcej informacji na www.lwsm.pl oraz na

https://www.facebook.com/profile.php?id=100087482907528

Osoba uprawniona do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego:

Tomasz Kubisiewicz

tel. 32 401-23-40

info: lwsm.pl