InformacjeKnurówNewsy

Knurów: Laur Knurowa 2024

W piątek (21 czerwca 2024 roku) została zorganizowana w Domu Kultury w Knurowie-Szczygłowicach Gala inauguracyjna, gdzie wręczono najważniejsze miejskie wyróżnienia. Zwyczajowo tego typu nagrody są przyznawane w ramach Urodzin Miasta.

Tradycyjnie na wydarzeniu uhonorowano zasłużonych mieszkańców miasta prestiżową nagrodą „Laur Knurowa” oraz wyróżniono dzieci i młodzież nagrodą Prezydenta Miasta Knurów, za szczególne osiągnięcia w nauce.

Nagroda „Laur Knurowa” ustanowiona została w 1995 roku przez Radę Miejską w Knurowie. Jest to najwyższe wyróżnienie miasta przyznawane przez Radę Miasta corocznie z okazji Dnia Knurowa za wybitne działania rozsławiające miasto lub działalność mającą wpływ na podniesienie poziomu życia mieszkańców w różnych dziedzinach takich jak: gospodarka, kultura, służba zdrowia, sport itp.. Laur Knurowa przyznawany jest w dwóch kategoriach: pierwsza z nich to kategoria osób fizycznych, zaś druga kategoria dotyczy instytucji, podmiotów gospodarczych i innych jednostek gospodarczych.

Ta wyjątkowa uroczystość zgromadziła wielu znamienitych gości. Wśród nich znaleźli się, m.in.: Prezydent Knurowa Tomasz Rzepa wraz z małżonką; współpracownicy Prezydenta Miasta –  Zastępca Prezydenta Knurowa Piotr Surówka, Zastępca Prezydenta Knurowa Wojciech Kołodziej, Sekretarz  Miasta Piotr Dudło, Skarbnik Miasta Krzysztof Grzelak oraz Przewodniczący Rady Miasta Knurów Marian Gruszka wraz z małżonką; Wiceprzewodniczący Rady Miasta Knurów, a do niedawna Prezydent miasta Pan Adam Rams, jak również Wiceprzewodniczący Rady Miasta Knurów Iwona Gola, Radni Rady Miasta Knurów.

Po za tym w gronie gości znaleźli się: parlamentarzyści – Posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Krystyna Szumilas, Poseł na Sejm, zarazem Sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego profesor Marek Gzik; Radni Sejmiku Województwa Śląskiego – Bartłomiej Kowalski, Paweł Kobyliński (reprezentował również Marszałka Województwa Śląskiego Pana Wojciecha Saługę, który nie mógł uczestniczyć osobiście, ale przekazał list gratulacjami i życzeniami dla laureatów oraz wszystkich mieszkańców Knurowa).

Ponadto wśród zaproszonych gości byli: przedstawiciele Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – Członek Zarządu Metropolii Grzegorz Kwitek, Dyrektor Zarządu Transportu Metropolitarnego Małgorzata Gutowska; Śląski Kurator Oświaty Aleksandra Dyl; Dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Marcin Chroszcz; Zarząd Powiatu Gliwickiego na czele ze Starostą Powiatu Gliwickiego Dawidem Ramsem; Przewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego Ewa Jurczyga wraz z Radnymi Powiatowymi.

W tegorocznej uroczystości w gronie gości znaleźli się delegacje miast partnerskich, na czele których stoją: Primator Mesta Swit na Słowacji Dasa Vojsovicova wraz z małżonkiem; Mistostarostka Mesta Ceska Trebova w Czechach Zuzanna Nejedla; delegacja Miasta Kazincharcika na Węgrzech na czele Pan Atilla Harda.

Zaszczycili swoją obecnością: Dyrekcja Kopalni Knurów-Szczygłowice na czele z Danielem Ciemałą; przedstawiciele załogi kopalni i związków zawodowych; przedstawiciele służb mundurowych – Zastępca Komendanta Miejskiej Policji w Gliwicach mł. Insp. Arkadiusz Pyrkosz, Komendant Komisariatu Policji w Knurowie podinsp.. Rafał Rudowicz, Zastępca Dowódcy JRG Państwowej Straży Pożarnej w Knurowie mł. kpt Szymon Głąb, Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Gliwicach ppłk. Piotr Tadeusiak oraz dyrektorzy placówek oświatowych i wychowawczych z terenu Knurowa oraz związki zawodowe; laureaci poprzednich edycji Lauru Knurowa; osoby duchowne; przedstawiciele instytucji publicznych, zakładów pracy, miejskich jednostek organizacyjnych; pracownicy Urzędu Miasta i Centrum Kultury w Knurowie; organizacje pozarządowe; prywatni przedsiębiorcy, media, a także bohaterowie tegorocznego wydarzenia – laureaci nagrody Laur Knurowa, uzdolniona młodzież wraz z rodzicami i nauczycielami prowadzącymi.

Część oficjalną uroczystej inauguracji w Domu Kultury w profesjonalny sposób prowadził Pan Krzysztof Stryczek.

Na przestrzeni minionych 29 lat najważniejszym miejskim wyróżnieniem w kategorii osób fizycznych uhonorowanych zostało już 47 laureatów. Natomiast w  kategorii, dotyczącej instytucji gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych znalazło się jak do tej pory 43 podmioty, wśród których są zarówno firmy prywatne, instytucje publiczne oraz stowarzyszenia, kluby i organizacje pozarządowe.

W bieżącym roku zostały przyznane  nagrody „Lauru Knurowa”: w kategorii osób indywidualnych Laur został przyznany pani Gizeli Kensy-Reginek, zaś w kategorii w instytucje, podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne Laur został przyznany Stowarzyszeniu Klub Abstynentów „Siódemka”.  Decyzja o przyznaniu tych zaszczytnych wyróżnień została podjęta przez Radę Miasta Knurów podczas sesji w dniu 15 maja 2024.

Ceremonia wręczania Laurów Knurowa rozpoczęła się od krótkich prezentacji multimedialnych,  przedstawiających tegorocznych laureatów.

UZASADNIENIE NAGRODY – Pani Gizela Kensy-Reginek, całe swoje życie rodzinne, zawodowe i społeczne związała z Knurowem. Przez 55 lat jako lekarz niosła pomoc schorowanym.

Pracę w Knurowie rozpoczęła od razu po skończeniu studiów w Śląskiej Akademii Medycznej. Był rok 1968, kiedy miasto ogarnął budowlany boom. Rosnąca liczba mieszkańców oznaczała więcej pracy dla młodej lekarki, która z przyszłym mężem Tomaszem znalazła zatrudnienie najpierw w szpitalu. Zapał „Judyma w spódnicy” nie gasł nawet wtedy, gdy musiał przyjmować małych pacjentów w poradni przy ul. Jagiełły, powstałej z adaptowanych mieszkań. Znojną, aczkolwiek satysfakcjonującą, pracę doktor Kensy-Reginek łączyła z opieką medyczną nad maluchami w żłobku przy ul. Szpitalnej, leczeniem dzieci specjalnej troski w Szkole Specjalnej czy niesieniem pomocy niepełnosprawnym w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Od wielu lat jej drugim domem była Poradnia Dziecięca przy ul. Dywizjonu 303. Po przejściu na zasłużoną emeryturę, aktywnie działa w Knurowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

Na przestrzeni wielu lat zdobyła prestiżowe wyróżnienia za swoje dokonania, a mianowicie „Bene Meritus 2015” z Powiatu Gliwickiego, czy też „Diany 2020” jako najaktywniejsza kobieta Ziemi Gliwickiej. Odznaczona Srebrnym Krzyżem RP i ministerialnym odznaczeniem „Za zasługi dla ochrony zwierząt”. Wyróżniona wieloma dyplomami i listami pochwalnymi. Nominowana do „Orderu uśmiechu”

UZASADNIENIE NAGRODY – Klub Abstynentów ,,Siódemka” w Knurowie, działa od 1992 roku realizując społeczne cele statutowe, realizując oferty w zakresie zadań publicznych: organizacja i prowadzenie spotkań dla osób uzależnionych i ich rodzin. W minionym okresie i do nadal klub promuje abstynencję i trzeźwy tryb życia poprzez cykliczne spotkania wspólnoty, warsztaty tematyczne, spotkania okolicznościowe, prorodzinne, integracyjne itp. promocja i powiększanie umiejętności, wiedzy następuje także poprzez lokowanie w obiektach sztuby zdrowia, oświaty, kościołach i w miejscach spotkań grup AA (Anonimowych Alkoholików), broszur tematycznych, wizytówek, zaproszeń. Klub ma także bogatą biblioteczkę tematyczną na temat uzależnień i sposobów wyjścia z problemu, książki są wypożyczane osobom tego potrzebującym lub członkom ich rodzin. Klub non stop utrzymuje całodobowy dyżur telefonu interwencyjnego. Dodatkowo na rzecz osób będących w sytuacji kryzysowej – zagrożenia życia, działa grupa pomocowa ,,ratunkowa” udzielająca pomocy bieżącej lub ukierunkowując na pomoc ze strony sztuby zdrowia.

Przedstawiciel zarządu współpracuje z kuratorami oraz Sądem na rzecz potrzebujących. W ramach działań członkowie uczestniczą w obozach terapeutycznych, rekolekcjach, zlotach abstynenckich rocznicach Stowarzyszenia z odziałem członków rodzin.

W Klubie prowadzone są terapie w związku z zagrożeniami i skutkami działania choroby alkoholowej, ograniczenia patologii, agresji, demoralizacji dzieci i młodzieży wskazując sposoby i metody rozwiązywania problemów alkoholowych – pomoc ukierunkowana na osoby indywidualne i rodziny.

Klub działa ucząc i utrwalając motywację do trzeźwego życia, daje możliwość do regularnego korzystania z pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej. Przez ostatnie lata zrealizowano spotkania (ok 130 rocznie), obozy terapeutyczne (1 raz w roku), zloty rodzin abstynenckich (4 razy w roku), zajęcia integracyjno – poznawcze. Działania te gwarantują bieżącą pomoc potrzebującym i korzystną zmianę w życiu, a także powrót do życia w rodzinie, w pracy, we wspólnocie itp.

Działalność klubu prowadzi do ograniczenia ilości interwencji służb tj. policji, straży miejskiej, pogotowia ratunkowego, MOPS.

Klub skupia średnio ok 40 członków, ich rodziny, osoby korzystające okazjonalnie, informacyjnie lub w kryzysie. Wykonywane działania klubu przyczyniają się do stopniowo postępujących zmian w naszym społeczeństwie, w pozbywaniu się stereotypów patrzenia na osoby uzależnione. Członkowie klubu zwracają uwagę na przyczyny i konsekwencje nadmiernego spożywania alkoholu, motywują do udziału w spotkaniach edukacyjnych, szkoleniowych. Setki osób przekonało się do konieczności korzystania z pomocy społecznej, terapeutów. Świadectwa osób wychodzących z nałogu i nie pijących są żywymi przykładami uratowania życia, małżeństw, rodzin i relacji międzyludzkich. W każdym roku działalności autentycznie od utraty życia zostało uratowanych od 3 do 7 osób. Działalność zapobiega rozpadowi rodzin, utraty pracy. Rezultaty osiągnięte dotychczas dotyczą ok 4 tysięcy osób i działają jako autentyczne świadectwo rozwiązywania problemów alkoholowych i jednocześnie podnoszą poziom i jakości życia, bezpiecznego i wolnego.

Klub działa w myśl zasady „Jeżeli jedno życie zbawisz, to tak jakbyś zbawił cały świat”, każde życie jest bezcenne i nawet jak wydaje się, że dla kogoś już nie ma pomocy to klubowicze walczą o każde życie do końca.

Nagrodę „Laur Knurowa” wyróżnieni otrzymali z rąk samego Prezydenta Miasta Knurów Tomasza Rzepy oraz Przewodniczącego Rady Miasta Mariana Gruszki.

Kolejnym punktem imprezy było wręczenie nagród dla dzieci i młodzieży knurowskiej za szczególne osiągnięcia naukowe. Wybitni uczniowie pojawili się na scenie wraz z rodzicami oraz nauczycielem prowadzącym.

WŚRÓD LAUREATÓW ZNALEŹLI SIĘ: uczeń Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich –  Jakub Cebula laureat konkursu przedmiotowego języka niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego (nauczyciel prowadzący Pan Dawid Szymała). Dyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1 w Knurowie Barbara Starek reprezentowała nieobecnego nauczyciela prowadzącego.

Oraz uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 w Knurowie – Dominika Szczygieł laureatka konkursu przedmiotowego z biologii (opiekun Pani Barbara Bismor)  i Anna Janga (opiekun Pani Barbara Bismor) dotarła do finału w konkursie przedmiotowym z biologii; Witold Małek (opiekun Pani Iwona Krzysztofik-Nachman) laureat konkursu przedmiotowego z historii;  uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Knurowie – Paulina Marks (opiekun Agnieszka Foik) laureatka konkursu przedmiotowego z matematyki, Kacper Kaletka (opiekun naukowy – nauczyciel Pan Łukasz Porada) najlepszy uczeń w województwie śląskim w kategorii szkół podstawowych z geografii.

Nagrody dla dzieci i młodzieży wręczył Tomasz Rzepa Prezydent Miasta Knurów i Piotr Surówka Zastępca Prezydenta Miasta Knurów.

Był też moment gdzie wygłosił krótkie przemówienie Przewodniczący Rady Miasta Knurów Marian Gruszka oraz Prezydent Miasta Knurów Tomasz Rzepa.

Ostatnim elementem Uroczystości był program artystyczny, który poprowadziła Pani Anna Papiernik.

Inaugurację Dni Knurowa rozpoczął z przytupem zespół pieśni i tańca „Chorzów”.

Tego wieczoru swój nietuzinkowy talent zaprezentował zespół „Frele”.

W dalszej kolejności na deskach sali widowiskowej w Szczygłowicach pojawiła się Agata Papiernik z krótkim skeczem po śląsku.

Na zakończenie imprezy zaproszono wszystkich gości do holu Domu Kultury na przygotowany symboliczny poczęstunek.

Tekst oraz foto: Agnieszka Łyko