KnurówNewsy

Knurów: Gmina Knurów zaprasza mieszkańców Knurowa do składania deklaracji uczestnictwa w projekcie grantowym pn. „Czyste Powietrze – wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Knurów”.

Gmina Knurów zaprasza mieszkańców Knurowa do składania deklaracji uczestnictwa w projekcie grantowym pn. „Czyste Powietrze – wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Knurów”.

Projekt polega na udzieleniu wsparcia finansowego właścicielom lub współwłaścicielom jednorodzinnych budynków mieszkalnych położonych na terenie Gminy Knurów, na likwidację źródeł ciepła nie spełniających wymogów niskoemisyjnych tj. zasilanych paliwami stałymi klasy 3 oraz bezklasowych z równoczesnym podłączeniem budynku do sieci cieplnej lub gazowej, a w razie braku możliwości podłączenia do sieci – z montażem nowego źródła ciepła tj.:

 • pompy ciepła powietrznej lub gruntowej, lub
 • kotła na biomasę (dotyczy tylko rejonu Starych Szczygłowic)

Podstawowym warunkiem zakwalifikowania do projektu, jest spełnienie minimalnego standardu efektywności energetycznej przez jednorodzinny budynek mieszkalny zgłoszony do projektu, za który uważa się:

 1. 1. budynek w którym w okresie od 1 stycznia 2011 r. do dnia podpisania umowy z Gminą Knurów o powierzenie grantu, wykonano przynajmniej niżej wymienione prace/przedsięwzięcia termomodernizacyjne:
  • docieplenie stropów, podłóg na gruncie, fundamentów, stropodachów lub dachów;
  • modernizacja lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w przegrodach zewnętrznych budynków;
   LUB
 2. budynek dla którego pierwszy wpis do dziennika budowy został dokonany nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 r.

Dofinansowanie możliwe jest jedynie w formie refundacji udokumentowanych kosztów, poniesionych przez wnioskodawcę nie wcześniej niż od dnia podpisania z Gminą Knurów umowy o powierzenie grantu. Podpisywanie umów o powierzenie grantu planowane jest w I kwartale 2023 roku pod warunkiem uzyskania przez Gminę Knurów dofinansowania unijnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Deklaracje uczestnictwa należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr Floriana Ogana 5 w godzinach pracy Urzędu, w terminie do 30 listopada 2022r. osobiście, operatorem pocztowym lub przez Platformę ePUAP.

O udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje o projekcie, w tym Regulamin naboru, wzór deklaracji uczestnictwa, wzór umowy o powierzenie grantu oraz pozostałe załączniki dostępne są w wersji elektronicznej

Wersje papierowe powyższych dokumentów można otrzymać w Urzędzie Miasta Knurów przy ul. dr Floriana Ogana 5- w Wydziale Gospodarki Komunalnej,Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska.

W sprawach związanych z prowadzonym naborem informacji udziela:

 • Urząd Miasta Knurów ul. dr Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów
  Wydział Gospodarki Komunalnej,Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska
  telefon: +48 32 339 22 99, e-mail gk@knurow.pl